Kamervraag 2013Z19712

Het Nederlands verzet tegen country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen

Ingediend 15 oktober 2013
Beantwoord 6 november 2013 (na 22 dagen)
Indieners Arnold Merkies (SP), Jesse Klaver (GL)
Beantwoord door Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen economie markttoezicht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z19712.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-444.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht dat de Nederlandse regering in Raadsverband «woordenrijk bezwaren aanvoert» tegen een EU-brede verplichting tot country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt dit bericht? Zo ja, wat zijn de aangevoerde bezwaren?

  De Nederlandse regering heeft ten aanzien van voorstellen over rapportage van belastingbetalingen het standpunt uitgedragen zoals eerder door haar is verwoord in de antwoorden op genoemde vragen van de leden Klaver en Merkies en de kabinetsreactie op het SEO-rapport Overige Financiële Instellingen en het IBFD-rapport ontwikkelingslanden. Dat wil zeggen dat Nederland volop steun geeft aan het groeiende aantal internationale initiatieven tot bevordering van transparantie door middel van belastingrapportages. Daarbij heeft Nederland wel aandacht voor de mogelijk negatieve economische consequenties van publieke beschikbaarheid van deze informatie en voor een goede afstemming met reeds bestaande transparantieverplichtingen. Ook vindt Nederland het belangrijk dat wanneer er in de EU specifieke voorstellen worden gedaan, deze voldoende duidelijk zijn en de effecten voldoende in kaart worden gebracht. Op die manier kunnen de lidstaten zich een gedegen oordeel over het voorstel vormen, hetgeen de voortvarendheid van de besluitvorming bevordert. Nederland zal ook in de toekomst een positie langs de hiervoor geschetste lijnen innemen.

 • Vraag 3
  Opereert de Nederlandse regering in EU-verband nog steeds in lijn met de motie-Merkies/Klaver2, het antwoord op de eerdere vragen van de leden Klaver en Merkies3, punt 10i van de conclusies van de Europese Raad van 22 mei jl.4 en de kabinetsreactie op het Sociaal Economisch Onderzoek-rapport Overige Financiële Instellingen en het International Bureau of Fiscal Documentation-rapport ontwikkelingslanden5?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat zal de Nederlandse positie zijn tijdens de volgende bijeenkomst van de werkgroep «company law» van de Raad op 22 oktober aanstaande?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Bent u bereid deze vragen voorafgaand aan bovenstaande bijeenkomst van 22 oktober te beantwoorden?

  Uw vragen zijn zo snel mogelijk beantwoord.

 • Mededeling - 5 november 2013

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, dat de schriftelijke vragen van de leden Klaver en Merkies (GroenLinks en SP) over het Nederlands verzet tegen county-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen (ingezonden 15 oktober 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z19712
Volledige titel: Het Nederlands verzet tegen country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-444
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Klaver en Merkies over het Nederlands verzet tegen country-by-country reporting voor internationaal opererende ondernemingen