Kamervraag 2013Z15989

Het bericht “Kabinet dwingt werklozen WW in”

Ingediend 21 augustus 2013
Beantwoord 27 januari 2014 (na 159 dagen)
Indiener Mariëtte Hamer (PvdA)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z15989.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-1026.html
1. Nu.nl, 20 augustus 2013
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Kabinet dwingt werklozen WW in»?1

  Ja. Het artikel gaat in op de door CNV verwachte gevolgen van afschaffing van de dagloongarantie voor een werkloosheidsuitkering in geval de werknemer van baan wisselt.

 • Vraag 2
  Wat is uw oordeel over de uitspraak dat het kabinet werknemers feitelijk dwingt om eerst voor de WW te kiezen in plaats van meteen een lager betaalde baan te accepteren?

  Bij de parlementaire behandeling van het voorstel van Wet vereenvoudiging regelingen UWV is de afschaffing besproken van de bestaande dagloongarantie van werk naar werk in verband met vereenvoudiging van de uitvoering van de uitkeringsvaststelling door het UWV. Daarbij is overwogen dat voor de werknemer die van baan wisselt, naast de hoogte van het dagloon van een werkloosheidsuitkering bij verlies van het werk, ook andere overwegingen een rol spelen. De verwachting was dat met werkloosheid bedreigde werknemers er in het algemeen niet de voorkeur aan zullen geven om eerst WW-uitkering aan te vragen voordat zij een andere, lager betaalde functie aanvaarden. Indien mogelijk zal een werknemer dan naar verwachting eerder kiezen voor een rechtstreekse overstap naar een andere baan omdat deze meer zekerheid biedt en hiermee werkloosheid kan worden voorkomen. Als een werknemer inmiddels werkloos is, zal hij immers moeten afwachten of zich alsnog een voor hem geschikte baan aandient waarin hij aan de slag kan. Die kans zal hij afwegen tegen de mogelijkheid om direct aansluitend een baan te aanvaarden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat de recente wijziging van de WW het principe van werk-naar-werk kan belemmeren?

  Ik verwacht dat in de praktijk bij een overstap van baan naar baan, ook andere redenen een rol spelen, zoals de inhoud van overige arbeidsvoorwaarden, de vooruitzichten op langere termijn en de afstand tot het werk of de aard van het werk. Ik begrijp overigens wel dat het voor werknemers gelet op de economische omstandigheden een dilemma kan zijn om met het oog op de door hen gewenste zekerheid een baan te aanvaarden.

 • Vraag 4
  Bent u voornemens om de regelgeving op dit punt aan te passen? Zo nee, waarom niet?

  Ja. Met het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid wordt de Werkloosheidswet gewijzigd. Ik wil met dit wetsvoorstel de WW een activerender karakter geven. In dit verband wordt onder meer inkomensverrekening in de WW ingevoerd. Tegelijkertijd met de invoering van inkomensverrekening in de WW wil ik een herziene dagloongarantieregeling invoeren. Deze herziene dagloongarantie zal ook betrekking hebben op de situatie dat een werknemer overstapt van werk naar werk. Mede in het licht van de voorgeschiedenis, zijn bij de vormgeving daarvan uitvoerbaarheid en eenvoud belangrijke uitgangspunten. Een concreet voorstel neem ik op in een wijziging van het Dagloonbesluit. Daarbij zijn tevens de financiële effecten en samenhang met het voorstel van Wet Werk en zekerheid van belang. Deze wijziging zal na de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid ter advisering aan de Raad van State worden voorgelegd.

 • Vraag 5
  Bent u bereid om in overleg te treden met de vakbeweging over hun geuite kritiek?

  Ja, dit is inmiddels onderwerp van gesprek geweest met sociale partners.

 • Mededeling - 18 september 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Hamer (PvdA) over «Kabinet dwingt werklozen WW in» niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat voor de beantwoording nader overleg met het UWV wenselijk is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z15989
Volledige titel: Het bericht “Kabinet dwingt werklozen WW in”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-1026
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Hamer over het bericht “Kabinet dwingt werklozen WW in”