Kamervraag 2013Z10368

De aanpak van overlast bij coffeeshops

Ingediend 27 mei 2013
Beantwoord 3 juli 2013 (na 37 dagen)
Indieners Myrthe Hilkens (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z10368.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2772.html
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Verdeeldheid in driehoek Maastricht door drugs»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat er binnen de driehoek in Maastricht verschil van mening bestaat over invallen bij coffeeshops? Zo ja, waaruit bestaat dit verschil van mening en welke verschillende opvattingen ten aanzien van de handhaving van de openbare orde en veiligheid enerzijds en het vervolgen van wetsovertreders anderzijds liggen daaraan ten grondslag? Zo nee, hoe moeten de uitingen van de burgemeester van Maastricht worden opgevat? Zo nee, wat is er dan niet waar aan het in het bericht gestelde?

  Ik deel de mening niet dat er in Maastricht sprake is van onduidelijk lokaal beleid. Ik constateer juist dat in Maastricht de partners in de driehoek eenduidig opereren en dat de verkoop aan drugstoeristen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk voortvarend wordt aangepakt. Ik heb vertrouwen in de aanpak van de lokale driehoek van Maastricht.

 • Vraag 3
  In hoeverre is er in Maastricht bij de handhaving van het ingezetenencriterium sprake van lokaal maatwerk?

  De burgemeester stelt het coffeeshopbeleid binnen het landelijke kader (Opiumwet en de Aanwijzing van het Openbaar Ministerie) vast. De lokale driehoek vult het beleid concreet in en stelt prioriteiten bij de dagelijkse handhaving. De handhaving geschiedt in overleg met de betrokken gemeenten en zo nodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk. De lokale driehoek in Maastricht heeft het beleid zodanig ingevuld dat het ingezetenencriterium wordt gehandhaafd. Over de actuele situatie in Maastricht heb ik uw Kamer reeds bij brief van 29 mei geïnformeerd (Kamerstukken II, 24 077, nr. 309).

 • Vraag 4
  Is maatwerk ten aanzien van het ingezetenencriterium nog wel mogelijk in het geval het lokale gezag van de burgemeester ter zijde wordt gesteld door het Openbaar Ministerie (OM)? Zo ja, hoe dan? Zo nee, wat vindt u hiervan, mede in het kader van het regeerakkoord?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat er met betrekking tot de aanpak van coffeeshops sprake is van een onduidelijk lokaal beleid, nu de burgemeester en de lokale politiek een terughoudende aanpak voorstaan en het OM klaarblijkelijk niet? Zo ja, acht u dit ook onwenselijk? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Kunt u deze vragen gelijktijdig met de op 22 mei 2013 gestelde vragen beantwoorden?

  De antwoorden op de vragen van 22 mei 2013 zijn op 28 mei 2013 aan uw Kamer toegezonden.

 • Mededeling - 20 juni 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van de leden Hilkens en Fokke (beiden PvdA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van overlast bij coffeeshops (ingezonden 27 mei 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z10368
Volledige titel: Vragen van de leden Hilkens en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van overlast bij coffeeshops (ingezonden 27 mei 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2772
Volledige titel: Vragen van de leden Hilkens en Fokke (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over de aanpak van overlast bij coffeeshops (ingezonden 27 mei 2013).