Kamervraag 2013Z09792

De kwaliteit van rechtspraak in Zeeland

Ingediend 21 mei 2013
Beantwoord 7 juni 2013 (na 17 dagen)
Indieners André Bosman (VVD), Ard van der Steur (VVD)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen recht rechtspraak
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z09792.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2499.html
1. Provinciale Zeeuwse Courant, 18 mei 2013 en De Volkskrant, 18 mei 2013
 • Vraag 1
  Kent u de berichten over de zorgen rond de kwaliteit van zowel het openbaar ministerie als de rechterlijke macht in Zeeland?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de zorgen die in deze berichten worden geuit, onder andere door de president van de rechtbank en het Openbaar Ministerie? Zo nee, waarom niet?

  Er is niet één oorzaak voor de problemen aan te wijzen; diverse factoren spelen een rol. In het kader van de Wet herziening gerechtelijke kaart is het aantal parketten per 1 januari 2013 teruggebracht naar tien. Vanwege de fusie van de parketten Breda en Middelburg moeten verschillende manieren van werken alsook processen en producten van de afzonderlijke ketenpartners worden aangepast om te komen tot een eenvormige en efficiëntere manier van werken. Het OM voert intensief overleg met de netwerkpartners om tot optimalisatie te komen. Ook is er intensief contact met de balie. Er is sprake van intensieve monitoring. Ik heb geen aanwijzingen dat de geconstateerde problemen structureel van aard zijn en ga ervan uit dat zij spoedig worden opgelost.

 • Vraag 3
  Wat is de oorzaak van de geconstateerde problemen en wat doet u eraan om die op te lossen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Kunt u de bijkomende zorg wegnemen dat als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen en de reorganisatie die in de toekomst nog noodzakelijk zijn, de problemen nog groter worden en ernstige gevolgen kunnen hebben op de veiligheid en de vervolging en berechting van criminelen? Zo ja, hoe precies? Zo nee, waarom niet?

  Parallel aan deze antwoorden stuur ik uw Kamer een brief waarin ik, zoals mij is verzocht tijdens de regeling van werkzaamheden van 28 mei jongstleden, meer uitgebreid inga op de situatie bij het Openbaar Ministerie, waaronder de gevolgen van de voorgenomen bezuinigingen. Ik verwijs u naar de inhoud van deze brief.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z09792
Volledige titel: De kwaliteit van rechtspraak in Zeeland
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2499
Volledige titel: Antwoord vragen van de leden Van der Steur en Bosman over de kwaliteit van rechtspraak in Zeeland