Kamervraag 2013Z04535

Tot geweld bereide moslima's

Ingediend 7 maart 2013
Beantwoord 1 mei 2013 (na 55 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie staatsveiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z04535.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-2221.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Kleine groep moslima's bereid tot geweld»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Erkent u dat de islam moslims oproept geweld te gebruiken? Zo neen, waarom niet?

  Wat een godsdienst aan haar volgelingen opdraagt wordt bepaald door de interpretatie en uitwerking van die volgelingen. Derhalve kan ik geen uitspraken doen over wat de islam wel of niet opdraagt. Ik constateer dat er moslims zijn die het gebruik van geweld vanuit hun interpretatie van de islam rechtvaardigen. Dat betekent echter niet dat «de islam» moslims oproept geweld te gebruiken. Zo zijn er ook moslims die het gebruik van geweld vanuit hun interpretatie van de islam (juist) afkeuren.

 • Vraag 3
  Hoe groot is de groep moslima's in Nederland die bereid is over te gaan tot geweld?

  Op basis van het onderzoek «Radicaal (On)zichtbaar» waar het geciteerde krantenartikel naar verwijst kan hier geen schatting van gemaakt worden. Het onderzoek stelt dat 2 van de 155 subjecten hoog scoren op de factor «directe geweldslegitimatie». De 155 onderzoeksubjecten zijn niet willekeurig geselecteerd, maar specifiek geworven in conservatieve islamitische kringen en voldeden aan een specifiek omschreven profiel. Deze groep is dus niet representatief. Bij een dergelijke selecte steekproef is het extrapoleren van uitkomsten naar de brede groep moslima’s in Nederland niet verantwoord.

 • Vraag 4
  Wat zijn de veiligheidsrisico's van deze tot geweld bereide groep op lange termijn?

  Ik verwijs u graag naar de brief aan uw Kamer met de beleidsopvolging op het 32e Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) (29 754, nr. 217). Daarin worden de zorgen geuit over radicalisering en jihadgang van Nederlandse moslims en worden de maatregelen beschreven die ingezet worden tegen de dreiging van geradicaliseerde jihadisten. Het aandeel van vrouwen in radicaliseringsprocessen en de gewelddadige strijd is weliswaar minder prominent, toch gelden de benoemde maatregelen ook voor vrouwen.

 • Vraag 5
  In hoeverre deelt u de visie dat deze geweldliefhebbende moslima's tikkende tijdbommen zijn?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Welke maatregelen bent u van plan te treffen om dit gevaar te bestrijden?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 2 april 2013

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat de schriftelijke vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) over tot geweld bereide moslima’s (ingezonden 7 maart 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z04535
Volledige titel: Tot geweld bereide moslima's
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-2221
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Wilders over tot geweld bereide moslima’s