Kamervraag 2013Z01458

Inbeslagnames van qat

Ingediend 28 januari 2013
Beantwoord 20 maart 2013 (na 51 dagen)
Indiener Myrthe Hilkens (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2013Z01458.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1702.html
1. «Trio in Nijmegen aangehouden: auto vol qat», De Gelderlander, 21-1-2013; «Bestelbus vol qat onderschept bij Ossendrecht», BN De Stem 22-1-2013; «Politie vindt 118 kilo qat in Haarlem», Haarlems Dagblad 23-1-2013; «De politie vindt 12 kilo verdovende blaadjes», De Posthoorn, 23-1-2013; «Zweed aangehouden met dozen qat», Dagblad van het Noorden, 21-1-2013
 • Vraag 1
  Kent de berichten over inbeslagnames van qat?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Zijn de vluchten waarmee qat naar Nederland werd aangevoerd inmiddels gestaakt? Is ook de handel vanuit een industrieterrein bij Uithoorn gestopt? Zo ja, wat is dan de herkomst van de inbeslaggenomen qat? Zo nee, waarom niet?

  Nu qat verboden is kunnen luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen geen ladingen qat meer accepteren. Wel kan het gebeuren dat ladingen qat niet als zodanig op de vrachtbrieven zijn vermeld of dat er qat in de bagage van passagiers wordt meegesmokkeld. Hierop vindt steekproefsgewijs controle plaats. Uit informatie van de politie blijkt dat de activiteiten die verband hielden met de handel in qat vanuit een bedrijfspand bij Uithoorn zijn gestaakt. Bij enkele recente inbeslagnames bleek de qat uit Engeland afkomstig te zijn.

 • Vraag 3
  Zijn de recente inbeslagnames van qat te beschouwen als naweeën van de handel in qat in Nederland? Zo ja, op welke termijn denkt u dat deze handel geheel stilgelegd zal zijn? Zo nee, is er sprake van nieuwe toevoerkanalen en welke zijn dat?

  Nu in Nederland de legale status van qat is vervallen zullen qattransporten naar de overige Europese landen vermoedelijk vaker vanuit Engeland plaatsvinden.

 • Vraag 4
  Weet u of het qatverbod al geleid heeft tot een verminderd gebruik van qat binnen de Somalische gemeenschap in Nederland? Zo ja, wat zijn uw bevindingen? Zo nee, kunt u zich alsnog hiervan op de hoogte doen stellen en de Kamer hierover nog voor het zomerreces van 2013 rapporteren?

  Conform de wens die uw Kamer per motie2 heeft uitgesproken zal de regering het verbod op qat na twee jaar evalueren, met aandacht voor effectiviteit en neveneffecten, waaronder een verschuiving naar ander verslavend drugsgebruik en alcohol. Uw Kamer wordt hierover te zijner tijd geïnformeerd.

 • Vraag 5
  Kunt u tevens voor het zomerreces van 2013 rapporteren of en in welke mate het verbod van qat heeft bijgedragen aan de vermindering van de aan qat gerelateerde problematiek binnen de Somatische gemeenschap?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 21 februari 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Hilkens (PvdA) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over inbeslagnames van qat (ingezonden 28 januari 2013) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2013Z01458
Volledige titel: Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over inbeslagnames van qat (ingezonden 28 januari 2013).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1702
Volledige titel: Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over inbeslagnames van qat (ingezonden 28 januari 2013).