Kamervraag 2012Z23004

Het bericht over het bericht dat er in Nederland er meer kinderen seksueel worden uitgebuit

Ingediend 28 december 2012
Beantwoord 8 februari 2013 (na 42 dagen)
Indieners Loes Ypma (PvdA), Myrthe Hilkens (PvdA)
Beantwoord door Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z23004.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-1240.html
1. Volkskrant, 24-12-2012
2. http://www.bnrm.nl/publicaties/mensenhandel-in-en-uit-beeld/index.aspx
3. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2012-2013, nr. 176
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Meer kinderen seksueel uitgebuit»?1, het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel «Mensenhandel in en uit beeld. Cijfermatige rapportage 2007-2011»2 en herinnert u zich uw antwoorden op eerdere vragen van het lid Arib (PvdA) over een tekort aan opvang van slachtoffers voor mensenhandel?3

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u het hierboven genoemde rapport, voorzien van uw reactie, naar de Kamer sturen?

  Ik zal het rapport in kwestie van de NRM binnenkort aan uw Kamer doen toekomen.

 • Vraag 3
  Is het waar dat instanties die daartoe verplicht zijn niet altijd melding maken van mensenhandel waaronder seksuele uitbuiting? Zo ja, hoe kan dat, welke instanties zijn dat en wat gaat u doen om er voor te zorgen dat de meldplicht wel wordt nageleefd? Zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot de mening van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel?

  Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u naar de antwoorden op de vragen van het lid Van der Steur van 28 december 2012.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel dat bij een correcte registratie het probleem van het aantal minderjarige slachtoffers groter zou blijken te zijn dan nu het geval is? Zo ja, betekent dit dat uw aanpak dan ook geïntensiveerd zou moeten worden en op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

  De aanpak van mensenhandel is reeds een prioriteit van dit kabinet. Onder andere in de Rijksbrede aanpak van loverboyproblematiek wordt voorzien in tal van maatregelen om mensenhandel te bestrijden, daarom acht ik een verdere intensivering van de aanpak op dit moment niet nodig. Voor uw vragen inzake de registratie van slachtoffers mensenhandel verwijs ik u naar de antwoorden op de vragen van de heer Van der Steur van 28 december 2012.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat zolang de ware aard en omvang van mensenhandel niet volledig bekend is de aanpak van mensenhandel niet optimaal kan zijn? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat die aard en omvang beter bekend worden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 6
  Is het aantal opvangplaatsen van slachtoffers van seksuele uitbuiting naar uw mening nog steeds voldoende? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de mening van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en waarin verschilt u van mening? Zo nee, wat gaat u doen om het aantal opvangplaatsen op peil te brengen?

  Voor het antwoord op deze vragen verwijs ik u naar de antwoorden op de Kamervragen van mevrouw Berndsen-Jansen van 28 december 2012.

 • Mededeling - 17 januari 2013

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) van uw Kamer aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er in Nederland meer kinderen seksueel worden uitgebuit (ingezonden 28 december 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z23004
Volledige titel: Vragen van de leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er in Nederland meer kinderen seksueel worden uitgebuit (ingezonden 28 december 2012).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-1240
Volledige titel: Vragen van de leden Hilkens en Ypma (beiden PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat er in Nederland meer kinderen seksueel worden uitgebuit (ingezonden 28 december 2012).