Kamervraag 2012Z16913

Het bericht dat 60.000 euro aan subsidiegeld voor de Antilliaanse belangenvereniging MAAPP is “verdwenen”

Ingediend 8 oktober 2012
Beantwoord 1 november 2012 (na 24 dagen)
Indieners Machiel de Graaf (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen bestuur de nederlandse antillen en aruba
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z16913.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-461.html
1. Antilliaans Dagblad, 4 oktober 2012
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Vrees voor fraude bij MAAPP»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Hoe heeft het kunnen gebeuren dat een bedrag van 60 000 euro subsidiegeld in rook is opgegaan? Op welke wijze wordt toezicht gehouden op organisaties die dit soort subsidies ontvangen? Bent u bereid het toezicht te verbeteren nu weer blijkt dat dit tekortschiet?

  De subsidie is verstrekt op basis van een projectvoorstel. Bij de subsidieverstrekking is, zoals gebruikelijk is, aangegeven dat na afloop van de subsidieperiode zowel inhoudelijk als financieel verantwoording moet worden afgelegd. Het niet juist of niet volledig besteden van middelen leidt altijd tot een beschikking tot terugvordering.
  De onttrekkingen aan de rekening van MAAPP door de (oud) voorzitter hebben buiten het zicht van de rest van het bestuur plaats gevonden. Meer toezicht vanuit het Ministerie had dit niet kunnen voorkomen.

 • Vraag 3
  Kunt u garanderen dat het verdwenen bedrag tot op de laatste cent aan de Nederlandse belastingbetaler wordt terugbetaald? Zo neen, waarom niet?

  Op basis van het te verantwoorden deel van de subsidie wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. Het Ministerie zal de niet juist bestede middelen terugvorderen bij MAAPP. MAAPP heeft aangegeven een deurwaarder te zullen inschakelen om dit bedrag te verhalen.

 • Vraag 4
  Welke maatregelen worden er tegen genoemde vereniging en / of de frauderende perso(o)n(en) genomen? Is er inmiddels sprake van aangifte tegen en / of vervolging van de mogelijke dader(s)? Zo neen, waarom niet?

  Het bestuur van MAAPP heeft aangegeven de voorzitter inmiddels te hebben geschorst en heeft ook aangifte gedaan. De politie stelt een onderzoek in.

 • Vraag 5
  Kunnen individuele medewerkers aangesproken worden op het terug te vorderen bedrag nu de organisatie al te kennen heeft gegeven niet voldoende geld in kas te hebben om het verschuldigde bedrag te kunnen terugbetalen? Zo neen, waarom niet? Kan tevens worden toegezegd dat de MAAPP in de toekomst nooit meer een cent subsidie zal ontvangen?

  Het Ministerie en het MAAPP bestuur proberen de zaak zo snel mogelijk af te handelen. Het MAAPP bestuur verleent hierbij volledige medewerking. Mocht blijken dat de middelen niet volledig verhaald kunnen worden dan zullen nadere stappen overwogen worden.
  Hoewel het huidige MAAPP bestuur niets te verwijten valt zijn er geen nieuwe subsidieverstrekkingen aan MAAPP voorzien.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z16913
Volledige titel: Het bericht dat 60.000 euro aan subsidiegeld voor de Antilliaanse belangenvereniging MAAPP is “verdwenen”
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-461
Volledige titel: Antwoord vragen Fritsma en De Graaf over het bericht dat 60.000 euro aan subsidiegeld voor de Antilliaanse belangenvereniging MAAPP is “verdwenen”