Kamervraag 2012Z15654

De wietpas in Maastricht

Ingediend 6 september 2012
Beantwoord 3 oktober 2012 (na 27 dagen)
Indiener Tofik Dibi
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z15654.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20122013-194.html
1. «Maastricht wil af van de wietpas», Spits 6 september 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat de burgemeester van Maastricht af wil van de wietpas omdat drugshandelaren zich nu massaal op de straathandel storten?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat de wietpas mede tot gevolg heeft dat Nederlanders legaal cannabis in de coffeeshops kopen om die vervolgens illegaal op straat door te verkopen?

  In aanloop naar de invoering op 1 mei 2012 is een aantal maatregelen genomen om eventuele neveneffecten aan te pakken. Daar waar straathandel zich voordoet treedt de politie hiertegen op.
  Ik ben in continu en intensief overleg met de driehoeken in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland ten einde een compleet en gedetailleerd beeld van hun ervaringen in de uitvoering van het aangescherpte coffeeshopbeleid op tekenen. Dit gebeurt onder meer in de vorm van gesprekken met de driehoeken en in de vorm van door mij opgevraagde rapportages. Hoewel mijn beeld nog niet compleet is, is mij reeds gebleken dat het aantal drugstoeristen in de gemeenten waar het aangescherpte coffeeshopbeleid wordt gehandhaafd sterk is afgenomen.
  Zoals bij brief van 12 juli 2012 (Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 24 077 nr. 289) is toegezegd, zal ik uw Kamer in oktober 2012 rapporteren over de ervaringen in de coffeeshopgemeenten in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Daarbij zal ik ook ingaan op de recente signalen uit Maastricht over het besloten club criterium, het ingezetenencriterium en op de landelijke handhaving van het aangescherpte beleid.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat door deze verdere aanscherpingen de maatschappelijke overlast alleen maar is toegenomen en de volksgezondheid door de illegale straathandel in het geding is? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om onmiddellijk de recente aanscherpingen van het coffeeshopbeleid, zoals de invoering van de wietpas, terug te draaien? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 26 september 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Dibi (GroenLinks) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de wietpas in Maastricht (ingezonden 6 september 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z15654
Volledige titel: De wietpas in Maastricht
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20122013-194
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Dibi over de wietpas in Maastricht