Kamervraag 2012Z13540

De verwachte uitval van veel eerstejaars studenten

Ingediend 3 juli 2012
Beantwoord 16 juli 2012 (na 13 dagen)
Indiener Tanja Jadnanansing (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z13540.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-3045.html
1. LSVb: Landelijke Studentenvakbond.
2. http://www.nu.nl/binnenland/2849095/lsvb-vreest-meer-uitval-eerstejaa…
3. BSA: bindend studieadvies.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «LSVb vreest meer uitval onder eerstejaars»?1 2

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat grootschalige uitval van eerstejaars studenten geen gewenst effect van het BSA3 is? Zo nee, waarom niet?

  Instellingen verhogen de studiepuntennorm voor het BSA, om studenten daarmee uit te dagen tot betere prestaties en om de rendementen te verhogen. Het is niet zo, dat een dergelijke verhoging tot grootschalige uitval leidt; als gevolg van andere maatregelen die de instellingen tegelijkertijd (gaan) nemen, zoals het intensiveren van studiebegeleiding, het verbeteren van de docentkwaliteit, het aanbieden van studiekeuzeactiviteiten, het verhogen van de onderwijsintensiteit en het aanpassen van examenreglementen, zal de uitval naar verwachting op termijn juist afnemen en het rendement toenemen.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat matchingsgesprekken de verwachte uitval van veel eerstejaarsstudenten zouden kunnen voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat op afzienbare termijn elke student een matchingsgesprek krijgt?

  Ja, studiekeuzegesprekken en andere studiekeuzeactiviteiten zijn instrumenten die een bijdrage kunnen leveren aan de terugdringing van de uitval in het eerste jaar, mede gelet op de analyse dat het maken van een verkeerde studiekeuze één van de belangrijkste redenen is dat zoveel studenten in het eerste jaar uitvallen.
  In de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap «Kwaliteit in verscheidenheid»4, zijn maatregelen genoemd om de uitval in het eerste jaar terug te dringen. Mede ter uitwerking daarvan is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin onder andere het wettelijk recht op studiekeuzeactiviteiten wordt geregeld. Dit wetsvoorstel zal naar verwachting in het najaar van 2012 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z13540
Volledige titel: De verwachte uitval van veel eerstejaars studenten
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-3045
Volledige titel: Antwoord vragen Jadnanansing over de verwachte uitval van veel eerstejaars studenten