Kamervraag 2012Z11279

De geplande reorganisatie in verband met de invoering van de Nationale Politie

Ingediend 6 juni 2012
Beantwoord 6 juli 2012 (na 30 dagen)
Indiener Hero Brinkman (Lid-Brinkman)
Beantwoord door Opstelten (minister justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z11279.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2967.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat er bij de geplande reorganisatie in verband met de invoering van de nationale politie enkele van de 22 forensisch assistenten in Limburg verdwijnen als gevolg van de samenvoeging van Limburg Noord en Zuid? Zo ja, hoeveel? Gebeurt dit ook elders in het land?

  De kwartiermaker nationale politie is op dit moment in mijn opdracht bezig met de voorbereidingen voor de totstandkoming van de nationale politie. Onderdeel van die voorbereidingen is het opstellen van een inrichtingsplan.
  Het inrichtingsplan betreft een beschrijving van de inrichting en organisatie van de hele politie, waaronder de forensische opsporing.
  Ik hecht er aan dat dit plan in nauw overleg met het gezag tot stand komt en dat het gezag zwaarwegende invloed heeft op de totstandkoming. Daartoe heb ik het inrichtingsplan aan het gezag en aan onder meer de Raad voor de Rechtspraak, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de medezeggenschap en de politievakorganisaties ter consultatie aangeboden. Na consultatie van het gezag zal het inrichtingsplan door mij worden vastgesteld. Dat kan en zal pas geschieden indien en nadat ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel heeft ingestemd. Uitspraken over de omvang van de diverse onderdelen van de organisatie, per regionale eenheid danwel landelijk, zijn dan ook prematuur.

 • Vraag 2
  Leidt de geplande reorganisatie in verband met de invoering van de nationale politie tot problemen op het gebied van woninginbraken, gezien het feit dat woninginbraken, in ieder geval in Limburg, vrijwel uitsluitend door forensisch assistenten worden onderzocht? Is dit ook een probleem in andere regio’s? Zo ja, hoe groot?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Wat wijzigt er landelijk in het aantal forensisch assistenten bij de reorganisatie in verband met de invoering van de nationale politie?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 27 juni 2012

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Brinkman (Brinkman) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over de geplande reorganisatie in verband met de invoering van de nationale politie (ingezonden 6 juni 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z11279
Volledige titel: De geplande reorganisatie in verband met de invoering van de Nationale Politie
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2967
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Brinkman inzake de geplande reorganisatie in verband met de invoering van de nationale politie