Kamervraag 2012Z08578

Het feit dat in atoomschuilkelders maandelijks voor duizenden euro's eten wordt weggegooid

Ingediend 20 april 2012
Beantwoord 22 mei 2012 (na 32 dagen)
Indiener Hero Brinkman (Lid-Brinkman)
Beantwoord door Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen voeding zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08578.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2568.html
 • Vraag 1
  Weet u dat door de beheerders van atoomschuilkelders maandelijks voor duizenden euro’s eten wordt weggegooid?

  Het al dan niet bouwen en in standhouden van openbare schuilgelegenheden is een gemeentelijke aangelegenheid.
  Het Rijk heeft gemeenten tot 1988 ondersteund bij het bouwen van openbare schuilgelegenheden door hiervoor op verzoek een financiële bijdrage te verlenen en tot 1990 door bij te dragen in de kosten van het onderhoud. In totaal zijn tot 1988 72 grotere openbare schuilgelegenheden ingericht.
  Het is mij niet bekend dat gemeenten voedselvoorraden zouden aanleggen in openbare schuilgelegenheden en dat de beheerders hiervan maandelijks voor duizenden euro’s eten zouden weggooien. Navraag leert dat ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hiervan niet op de hoogte is.
  Indien dit in een bepaalde gemeente toch het geval zou zijn, zie ik voor mijzelf geen rol weggelegd. Het betreft immers gemeentelijk beleid waarvoor verantwoording wordt afgelegd aan de gemeenteraad.

 • Vraag 2
  Is het waar dat dit de gangbare praktijk is in atoomschuilkelders in Nederland en kunt u precies vertellen bij hoeveel schuilkelders dit gebeurt?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat dit voedsel, gezien de voedseltekorten bij de voedselbank, beter een week voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum aan de voedselbank gedoneerd kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dit initiëren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Mededeling - 10 mei 2012

  Hierbij bericht ik u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, dat de schriftelijke vragen van het lid Brinkman (OBP) over het feit dat in atoomschuilkelders maandelijks voor duizenden euro’s eten wordt weggegooid (ingezonden 20 april 2012) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08578
Volledige titel: Het feit dat in atoomschuilkelders maandelijks voor duizenden euro's eten wordt weggegooid
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2568
Volledige titel: Antwoord vragen van het lid Brinkman over het feit dat in atoomschuilkelders maandelijks voor duizenden euro’s eten wordt weggegooid