Kamervraag 2012Z08409

Maatregelen naar aanleiding van het gebleken graaigedrag van COA-directeur Albayrak

Ingediend 19 april 2012
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z08409.html
1. Kamerstuk, 33 042, nr.4.
2. Rapport Scheltema (onderzoek naar COA), bijlage bij brief van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel dd. 18 april 2012.
  • Vraag 1
    Bent u, nu de feiten over het te hoge salaris van mevrouw Albayrak en de door haar verstrekte onjuiste informatie hierover onomstotelijk vast zijn komen te staan, bereid om over te gaan tot onmiddellijke en volledige terugvordering van het te veel aan haar uitbetaalde salaris, één en ander conform uw toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) op 12 oktober 2011?1 Zo neen, waarom niet?2
  • Vraag 2
    Bent u tevens voornemens om aangifte te doen van fraude tegen mevrouw Albayrak, onder meer omdat zij privé gebruik van haar dure dienstauto probeerde te verdoezelen middels het met terugwerkende kracht veranderen van afspraken in haar agenda? Zo neen, waarom niet?
  • Mededeling - 14 mei 2012

    Op 19 april 2012 heb ik de schriftelijke vragen van het lid Fritsma (PVV) ontvangen over maatregelen naar aanleiding van het gebleken «graaigedrag» van COA-directeur Albayrak. Op 27 april 2012 heb ik van uw kamer 65 vragen ontvangen inzake het rapport van de onderzoekscommissie COA en aanbieding van het onderzoeksrapport (Kamerstuk 33 042, nr. 10). Aangezien de vragen van het lid Fritsma betrekking hebben op dezelfde aangelegenheid, hecht ik eraan deze gezamenlijk met voornoemde vragen te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z08409
Volledige titel: Maatregelen naar aanleiding van het gebleken graaigedrag van COA-directeur Albayrak