Kamervraag 2012Z05598

De strengere bestraffing van verdachten met een buitenlands uiterlijk

Ingediend 20 maart 2012
Beantwoord 6 april 2012 (na 17 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z05598.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2132.html
1. «Verdachte met buitenlands uiterlijk krijgt eerder celstraf», NRC Handelsblad 14 maart 2012.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat politierechters verdachten met een buitenlands uiterlijk en die het Nederlands niet machtig zijn, strenger straffen dan Nederlanders?1 Zo ja, klopt dit bericht?

  Ik verwijs naar mijn antwoorden op de vragen van het lid Recourt van uw Kamer (ingezonden 16 maart 2012, kenmerk 2012Z05320, zie ook aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2011–2012, nr. 2130).

 • Vraag 2
  Wat ligt ten grondslag aan deze geconstateerde zwaardere bestraffing?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  In hoeverre bestraffen andere rechtscolleges buitenlands ogende verdachten zwaarder dan Nederlandse verdachten?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat afkomst bij de bestraffing er in beginsel niet toe zou moeten doen? Zo ja, welke maatregelen stelt u zich voor om strafrechters zich hiervan bewust te maken en ongerechtvaardigde verschillen in de strafmaat terug te dringen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid vervolgonderzoek in te stellen naar de aard en omvang en de oorzaken van deze verschillen in strafmaat, uitgesplitst naar de afzonderlijke rechtscolleges? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z05598
Volledige titel: De strengere bestraffing van verdachten met een buitenlands uiterlijk
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2132
Volledige titel: Antwoord vragen Dibi over de strengere bestraffing van verdachten met een buitenlands uiterlijk