Kamervraag 2012Z05589

Schertsvertoning in de VN-mensenrechtenraad

Ingediend 20 maart 2012
Beantwoord 10 april 2012 (na 21 dagen)
Indieners Raymond de Roon (PVV), Louis Bontes (PVV)
Beantwoord door Uri Rosenthal (minister buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen recht staatsrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z05589.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2153.html
 • Vraag 1
  Deelt u de mening dat de VN-mensenrechtenraad een flater heeft geslagen door een rapport aan te nemen, waarin het regime van Qadaffi uitvoerig wordt geprezen voor zijn inspanningen ten dienste van de mensenrechten?1

  Libië onderging op 9 november 2010 een «landenexamen;» in het kader van de Universal Periodic Review van de Mensenrechtenraad. Elke VN-lidstaat ondergaat eens in de vierenhalf jaar een dergelijk examen. Tijdens dat examen kan iedere andere VN-lidstaat opmerkingen maken over en aanbevelingen formuleren ten aanzien van de mensenrechtensituatie in het geëxamineerde land.
  Nederland heeft – net als de overige in vraag 3 genoemde EU-lidstaten – tijdens het landenexamen van Libië zeer kritische vragen gesteld en stevige aanbevelingen gedaan aan het adres van Libië. Een aantal andere landen maakte tijdens de behandeling in de Mensenrechtenraad daarentegen helaas opmerkingen waarin de situatie in Libië positiever werd beschreven.
  Het rapport waarop deze kamervragen zien betreft dus niet meer en niets minder dan een weergave van de discussie in de Raad. Instemming met het verslag betekent dus zeker niet per definitie instemming met al hetgeen door andere VN-lidstaten naar voren is gebracht.

 • Vraag 2
  Hoe verklaart u dat dit ondanks wereldwijde kritiek toch heeft kunnen gebeuren?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Hoe verklaart u dat de EU-lidstaten die lid zijn van de VN-mensenrechtenraad (België, Italië, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Spanje) hebben ingestemd met het aannemen van dit rapport?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u bereid die landen aan te spreken op hun nalatige houding? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z05589
Volledige titel: Schertsvertoning in de VN-mensenrechtenraad
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2153
Volledige titel: Antwoord vragen De Roon en Bontes over de VN-mensenrechtenraad