Kamervraag 2012Z01197

De reis- en onkostenvergoedingen bij de TU Delft

Ingediend 25 januari 2012
Beantwoord 10 april 2012 (na 76 dagen)
Indiener Tanja Jadnanansing (PvdA)
Beantwoord door Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2012Z01197.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2144.html
1. NRC Handelsblad, d.d. 24 januari 2012.
 • Vraag 1
  Wat bent u van plan te ondernemen naar aanleiding van de berichtgeving over te ruime kostenvergoedingen bij de TU Delft?1 Vraagt u slechts opheldering of volgt er ook actie?

  Naar aanleiding van de berichtgeving heeft de Inspectie van het Onderwijs een verkennend vooronderzoek bij TU Delft uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de feiten uit de berichtgeving van het NRC correct zijn. De Inspectie van het Onderwijs heeft het College van Bestuur van TU Delft op 6 februari 2012 een brief gestuurd over een aantal verbeterpunten bij TU Delft. In deze brief gaat de Inspectie in op het inkoopbeleid, inkoopprocedures, nevenwerkzaamheden, beheer van het vastgoed en de onkostenvergoedingen. Met deze brief vraagt de Inspectie TU Delft actie te ondernemen op deze punten en hierover in het najaar danwel bij het jaarverslag 2011 te rapporteren. TU Delft heeft hiermee met de brief van 13 februari 2012 ingestemd.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het onacceptabel zou zijn als de TU Delft de regeling zodanig oprekt dat de te hoge vergoedingen, door de TU «staande praktijk» genoemd, voortaan onder de regeling zullen vallen? Zo nee, waarom niet?

  Naar aanleiding van de signalen over bestuurdersdeclaraties heeft de Inspectie van het Onderwijs inzage gevraagd in de gegevens die ook aan de NRC ter beschikking zijn gesteld.
  De inspectie concludeert daaruit dat de berichtgeving van de NRC over de omvang van de declaraties van bestuurders van TU Delft berust op feitelijk juiste en volledige informatie. De inspectie had daarom geen reden om eigen onderzoek te doen naar de totale omvang van de declaraties van de bestuurders.
  Uit de stukken leidt de inspectie af dat de bestuurders van TU Delft geen gepaste soberheid betrachten in het declareren van de onkostenvergoedingen, die voornamelijk betrekking hebben op reis- en verblijfskosten. De inspectie heeft het College hierop in haar brief van 6 februari 2012 aangesproken.
  De Raad van Toezicht heeft mij toegezegd de komende tijd extra aandacht te besteden aan het op- en bijstellen, naleven en handhaven van de interne regelgeving.

 • Vraag 3
  Waarom maakt een universiteit meer dan 900 000 euro op aan onkosten en faciliteiten voor drie collegeleden over de periode 2008–2011 en is dat echt nodig? Waaruit bestaan die kosten en faciliteiten precies?

  Het bestuur en de Raad van Toezicht bepalen in hoeverre deze onkosten en faciliteiten noodzakelijk zijn. TU Delft heeft inmiddels de onkostenvergoedingen van de bestuurders gepubliceerd.

 • Vraag 4
  Bent u het eens met de bewering van de TU Delft dat het opstappen van de decaan los staat van de hoge vergoedingen en/of de berichtgeving daarover? Zo nee, wat is dan het verband daartussen?

  Uit de verkenning van de Inspectie van het Onderwijs komt naar voren dat de betrokken decaan verdiensten had op het gebied van het valoriseren van kennis, ook in relatie tot projecten die vanuit het innovatieplatform waren geïnitieerd. De rol van de decaan zelf is in deze zaak te betreuren, maar ook het bestuur van TU Delft moet worden aangesproken. De Inspectie van het Onderwijs heeft dit inmiddels gedaan met de brief van 6 februari 2012.

 • Mededeling - 13 februari 2012

  Op 25 januari 2012 hebt u mij vragen van het lid Jadnanansing (PvdA) met kenmerk 2012Z01197 gezonden. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het artikel «Te dure dienstreizen college TU Delft» in NRC Handelsblad van 24 januari 2012. Naar aanleiding van dat artikel heb ik uw Kamer met mijn brief van 26 januari 2012 gemeld, dat de Inspectie van het Onderwijs contact heeft opgenomen met Technische Universiteit Delft om te inventariseren of op basis van het materiaal dat NRC van de universiteit heeft ontvangen, aanvullend onderzoek nodig is. Deze inventarisatie houdt ook verband met de eerdere vragen van de leden Jadnanansing (PvdA), Lucas (VVD) en Jasper van Dijk (SP). Eerst nadat ik de bevindingen van de inspectie heb bestudeerd en mij een goed oordeel heb kunnen vormen, zal ik alle Kamervragen beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2012Z01197
Volledige titel: De reis- en onkostenvergoedingen bij de TU Delft
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2144
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Jadnanansing over de reis- en onkostenvergoedingen bij de TU Delft