Kamervraag 2011Z27617

Het aanbod van de IND aan uitgeprocedeerde Somaliërs

Ingediend 29 december 2011
Beantwoord 24 januari 2012 (na 26 dagen)
Indiener Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27617.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1272.html
1. www.elsevier.nl (28 november 2011).
 • Vraag 1
  Is het waar dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) protesterende uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers heeft aangeraden om een nieuw asielverzoek in te dienen, zodat weer recht op opvangfaciliteiten ontstaat?1

  De betrokken groep vreemdelingen is gemeld dat als zij menen voor verblijf in Nederland in aanmerking te komen, zij, als iedere andere vreemdeling, een verblijfsprocedure kunnen starten. Als uitzondering op de hoofdregel is aan deze vreemdelingen gemeld dat, als mocht blijken dat zij zich zouden aanmelden voor een vervolgaanvraag, hen tot het moment van indiening van de aanvraag onderdak zou worden verleend. Hiermee is tegemoet gekomen aan de zorgen van de burgemeester van Ter Apel aangaande de openbare orde.

 • Vraag 2
  Zo ja, sinds wanneer hoort het bij de taken van de IND om (uitgeprocedeerde) asielzoekers juridisch advies te geven?

  Zoals hierboven uiteen is gezet is er geen sprake geweest van het verstrekken van juridisch advies, maar van het verstrekken van feitelijke informatie. Het verstrekken van informatie over verblijfsprocedures behoort tot de reguliere werkzaamheden van de IND.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het advies volkomen ongepast is, daar het juist de bedoeling is om het ongewenste procedurestapelen tegen te gaan in plaats van aan te moedigen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Deelt u de zorg dat door deze werkwijze van de IND ook andere uitgeprocedeerde asielzoekers weer gaan doorprocederen om opvang te verkrijgen, in plaats van terugkeren naar het land van herkomst?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kunt u er zorg voor dragen dat de IND dit soort raar juridisch advies aan uitgeprocedeerden nooit weer geeft? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27617
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het aanbod van de IND aan uitgeprocedeerde Somaliërs (ingezonden 29 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1272
Volledige titel: Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over het aanbod van de IND aan uitgeprocedeerde Somaliërs (ingezonden 29 december 2011).