Kamervraag 2011Z27602

De fusie tussen twee GGZ-instellingen

Ingediend 29 december 2011
Beantwoord 23 januari 2012 (na 25 dagen)
Indiener Linda Voortman (GL)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27602.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1246.html
  • Vraag 1
    Is de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) om een oordeel gevraagd wat de fusie tussen twee GGZ-instellingen betekent voor de kwaliteit van zorg? Zo ja, wat was het oordeel van de IGZ? Zo nee, wilt u dit alsnog doen en het oordeel van de IGZ aan de Tweede Kamer doen toekomen?

    Zolang de voorgenomen zorgspecifieke aanscherping van de fusietoetsing niet wettelijk is verankerd, hebben de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) geen goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van voorgenomen fusies. Wel zal de IGZ de betrokken zorgaanbieders de komende tijd intensiever volgen om aangesloten te zijn op het fusieproces. Zo nodig zal de IGZ interveniëren als voor, tijdens of na de fusie de kwaliteit van zorg in de betrokken instellingen in gevaar komt.

  • Mededeling - 18 januari 2012

    De vragen van het Kamerlid Voortman (GL) over de fusie tussen twee GGZ-instellingen (2011Z27602) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de benodigde afstemming, gelet op de vakantieperiode, niet binnen de oorspronkelijke beantwoordingstermijn kan worden gerealiseerd. Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de kamervragen doen toekomen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27602
Volledige titel: Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de fusie tussen twee GGZ-instellingen (ingezonden 29 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1246
Volledige titel: Vragen van het lid Voortman (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de fusie tussen twee GGZ-instellingen (ingezonden 29 december 2011).