Kamervraag 2011Z27501

Het op slot blijven van ecoducten op de Veluwe voor groot wild

Ingediend 23 december 2011
Beantwoord 8 februari 2012 (na 47 dagen)
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Beantwoord door
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z27501.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-1452.html
1. http://www.eenvandaag.nl/binnenland/39386/ecoducten_op_slot_voor_groot_wild
 • Vraag 1
  Is het waar dat ecoducten op slot blijven voor groot wild?1

  De provincie Gelderland heeft drie ecoducten nog niet opengesteld voor herten omdat er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen moeten plaatsvinden alvorens herten er «veilig» gebruik van kunnen maken. Bij één ecoduct ontbreekt bijvoorbeeld nog een raster langs de treinbaan die wordt gepasseerd.
  Het is dus niet waar dat deze ecoducten permanent op slot zullen blijven voor groot wild.
  Overigens is het al dan niet afsluiten van ecoducten een zaak van de provincie.

 • Vraag 2
  Wat vindt u ervan dat de ecoducten op de Veluwe, die bedoeld zijn om dieren de mogelijkheid te geven om vrij te kunnen trekken over de Veluwe en naar andere gebieden, op slot blijven?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het risico op de verspreiding van dierziekten via een ecoduct erg gering is? Zo nee, op welk concreet onderzoek baseert u zich?

  Onderzoek naar het veterinair risico van edelherten en damherten in robuuste verbindingen voor de veehouderij in Nederland ( Central Veterinary institute, Wageningen UR, rapport 09/CV10253) heeft aangetoond dat het risico klein is. Ondanks een lichte toename van het leefgebied blijft het risico op verspreiding van dierziekten klein.
  Zie tevens het rapport Robuuste Verbinding en wilde hoefdieren (Alterra-rapport 1506). Dit rapport is u aangeboden op 20 december 2007 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 576, nr. 47).

 • Vraag 4
  Indien u van mening bent dat het risico op verspreiding van dierziekten via een ecoduct groot is, waarom is deze zorg niet eerder in beschouwing genomen?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Wat vindt u ervan dat de provincie de belangen van lokale boeren voorop stelt en voorbij gaat aan het brede draagvlak in Nederland voor de aanleg en openstelling van deze ecoducten?

  De provincie Gelderland is voornemens deze 3 ecoducten geleidelijk open te stellen, afhankelijk van het draagvlak in het gebied en de mate waarin de natuurinrichting is gevorderd. Dit is de verantwoordelijkheid van de provincie en ik ga ervan uit dat de provincie de ecoducten zal openstellen, zodra ze dat mogelijk acht.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat de ecoducten zo gauw mogelijk moeten worden opengesteld, zodat zij het doel dienen waarvoor ze zijn aangelegd en dieren vrij over de Veluwe kunnen trekken. Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 5.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z27501
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het op slot blijven van ecoducten op de Veluwe voor groot wild (ingezonden 23 december 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-1452
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het op slot blijven van ecoducten op de Veluwe voor groot wild (ingezonden 23 december 2011).