Kamervraag 2011Z22565

Het bericht dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers al jarenlang veel te veel voor onderhoud van de gebouwen op de asielzoekerscentra betaalt

Ingediend 10 november 2011
Beantwoord 18 april 2012 (na 160 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z22565.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-2249.html
1. http://www.telegraaf.nl/binnenland/10871462/__Onderhoud_COA_veel_te_duur__.html?sn=binnenland
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op het bericht dat het COA teveel betaalt aan onderhoud?1
 • Vraag 2
  Klopt het dat in eerste instantie het onderhoud per asielzoekerscentrum werd uitgevoerd door een plaatselijke aannemer? Klopt het dat op den duur is besloten om deze opdracht centraal aan te besteden? Zo ja, waarom en door wie is dit besluit genomen?
 • Vraag 3
  Is het mogelijk om deze centrale aanbesteding in te trekken danwel de overeenkomsten met de huidige aannemers op te zeggen? Hoe denkt u dat het onderhoud in het vervolg het beste kan worden geregeld?
 • Vraag 4
  Klopt het dat deze klachten eerder zijn gemeld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties? Zo ja, wat is er gebeurd met deze klachten?

  Voor het antwoord op uw vraag verwijs ik naar het antwoord op de vragen 2, 3 en 4 van het lid Spekman, ingezonden op 21 september 2011. (2011Z18068, zie ook Aanhangsel Handelingen vergaderjaar 2011–2012, nr. 38) In het rapport van de Commissie van onderzoek COA is aan deze klachtbehandeling aandacht besteed in paragraaf 3.6.

 • Vraag 5
  Gaat u deze problematiek ook meenemen in het onderzoek naar de geldverspilling binnen het COA?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z22565
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) al jarenlang veel te veel voor onderhoud van de gebouwen op de asielzoekerscentra betaalt (ingezonden 10 november 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-2249
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen(SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) al jarenlang veel te veel voor onderhoud van de gebouwen op de asielzoekerscentra betaalt (ingezonden 10 november 2011).