Kamervraag 2011Z18224

De oproep van artsen tegen jongensbesnijdenis

Ingediend 22 september 2011
Beantwoord 25 oktober 2011 (na 33 dagen)
Indiener Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen ethiek zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z18224.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-406.html
1. http://knmg.artsennet.nl/dossiers/Dossiers-op-thema/medische-ethiek/Jongensbesnijdenis-2.htm
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht op de website van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) en het krantenartikel «Oproep artsen tegen jongensbesnijdenis»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wordt jongensbesnijdenis vooral op medische of op culturele gronden uitgevoerd?

  Jongensbesnijdenis wordt binnen de joodse en islamitische gemeenschap niet alleen op culturele maar vooral op religieuze gronden uitgevoerd. De KNMG geeft aan dat er slechts zelden een medische indicatie is voor een jongensbesnijdenis.

 • Vraag 3
  Neemt de KNMG door deze oproep een cultureel/politiek standpunt in? Zo ja, deelt u de mening, dat het erg onwenselijk is als de KNMG een cultureel/ politiek standpunt inneemt?

  Het staat een organisatie als de KNMG vrij een standpunt in te nemen. Het is niet mijn verantwoordelijkheid om dit standpunt te duiden of hierover een oordeel uit te spreken.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat een wettelijk verbod op jongensbesnijdenis volgens de joodse en de islamitische rite de vrijheid van godsdienst aantast, en dat alleen al om die reden een verbod niet aan de orde is?

  Een verbod zou de vrijheid van godsdienstuitoefening beperken. De overheid mag dat slechts doen middels een wettelijke regeling en indien daarvoor een legitiem doel aanwezig is en de inperking in redelijke verhouding staat tot het ermee te beschermen belang. Bij meisjesbesnijdenis is dat het geval. Daarom worden overeenkomstig de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) alle vormen van vrouwelijke genitale verminking in Nederland als mishandeling aangemerkt. Bij besnijdenis van jongens – als de ingreep correct wordt uitgevoerd – zijn er echter geen negatieve gevolgen voor lichamelijk en psychisch functioneren. Op grond hiervan is er voor de overheid geen aanleiding tot een verbod.
  Overigens pleit de KNMG niet voor een verbod op jongenbesnijdenis.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z18224
Volledige titel: Vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink(ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de oproep van artsen tegen jongensbesnijdenis (ingezonden 22 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-406
Volledige titel: Vragen van het lid Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de oproep van artsen tegen jongensbesnijdenis (ingezonden 22 september 2011).