Kamervraag 2011Z16734

Medische fouten doordat artsen niet goed kunnen omgaan met medische technologie

Ingediend 2 september 2011
Beantwoord 29 september 2011 (na 27 dagen)
Indiener Anne Mulder (VVD)
Beantwoord door Edith Schippers (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD)
Onderwerpen geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16734.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-152.html
1. Algemeen Dagblad, «Help, arts snapt niets van apparatuur», 30 augustus 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Help, arts snapt niets van apparatuur», waarin staat dat patiënten grote risico’s lopen omdat personeel slordig omgaat met medische apparatuur?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven hoe het is gesteld met het plan van aanpak dat is opgesteld door uw voorganger naar aanleiding van het rapport «Staat van de Gezondheidszorg 2008: Risico’s van medische technologie onderschat»? Ligt de uitvoering van dit plan op schema? Zijn de maatregelen uitgevoerd? Zijn de doelen bereikt?

  Over de voortgang van de uitvoering van genoemd plan van aanpak zal ik de Kamer nog dit najaar informeren. In het kader van dit plan van aanpak heb ik een Expertgroep Medische Technologie ingesteld die een rapport heeft opgeleverd: «Medische Technologie at Risk? Onderzoek naar risico’s bij medische technologie en mogelijkheden om deze te voorkomen of te reduceren». Ik zal u dit rapport ook dit najaar aanbieden met mijn reactie daarop. Daarnaast zal ik, zoals toegezegd in de brief van 7 december 2010 (CZ/TSZ-3037582), over de «Monitor zorggerelateerde schade 2008, dossieronderzoek in Nederlandse ziekenhuizen», nader ingaan op hoofdstuk 6 (Zorggerelateerde schade en medische technologie) in relatie tot het rapport van de Expertgroep Medische Technologie.

 • Vraag 3
  Geeft bovengenoemd artikel aanleiding tot actualisering en aanscherping van het plan van aanpak en de gestelde doelstellingen? Zijn extra maatregelen noodzakelijk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke punten behoeft het plan aanpassing en wanneer kan de Kamer een aangepast plan van aanpak verwachten?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16734
Volledige titel: Vragen van het lid Mulder (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medische fouten doordat artsen niet goed kunnen omgaan met medische technologie (ingezonden 2 september 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-152
Volledige titel: Vragen van het lid Mulder (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over medische fouten doordat artsen niet goed kunnen omgaan met medische technologie (ingezonden 2 september 2011).