Kamervraag 2011Z16087

De eventuele uitzetting van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen

Ingediend 12 augustus 2011
Beantwoord 30 september 2011 (na 49 dagen)
Indieners Sharon Gesthuizen (GL), Hans Spekman (PvdA), Joël Voordewind (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z16087.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20112012-175.html
1. http://christenasielzoekersiran.nl/nl/home/1-algemeen/91-paniek-iraans-christen-asielzoekers-gezin-
2. http://www.uscirf.gov/images/book%20with%20cover%20for%20web.pdf
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Paniek Iraans Christen asielzoekersgezin»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Herinnert u zich uw toezegging om uw reactie op het rapport «Huiskerken in de woestijn als verboden oasen» van het Platform Christen Asielzoekers Iran naar de Kamer te sturen? Wanneer is deze reactie te verwachten?

  Ja. Op 19 september 2011 heb ik mijn reactie2 op het rapport «Huiskerken in de woestijn als verboden oasen», alsmede op het nieuwe algemeen ambtsbericht Iran van 25 augustus 2011 aan uw Kamer toegezonden.

 • Vraag 3
  Is het waar dat er gewerkt wordt aan een nieuw actueel ambtsbericht over Iran en dat diverse lopende asielprocedures bij diverse rechtbanken zijn opgeschort in afwachting van het nieuwe ambtsbericht?

  Ja. In een aantal individuele zaken is de rechtbank daartoe verzocht. Inmiddels is op 25 augustus jl. een nieuw algemeen ambtsbericht over Iran verschenen.

 • Vraag 4
  Bent u bekend met het in mei verschenen Annual Report 2011 van de US Commission on International Religious Freedom, waarin wordt gesproken van een verdere toename van incidenten tegen religieuze minderheden, waaronder christenen, en een verhoogde activiteit van de autoriteiten tegen christenen in Iran? Wordt dit rapport betrokken bij het op te stellen ambtsbericht?2

  Ja. Dit rapport is betrokken bij het opstellen van het ambtsbericht van 25 augustus 2011.

 • Vraag 5
  Klopt het in het bericht gestelde dat de vrouw en twee kinderen dreigen te worden uitgezet, terwijl de man nog in afwachting is van de uitkomst van zijn procedure? Zo ja, is het standaardbeleid om een gezin uit elkaar te halen en een vrouw alleen met haar kinderen terug te sturen naar een land als Iran?

  Van een dreigende uitzetting van de vrouw en haar kinderen is thans geen sprake. Betrokkenen hebben inmiddels een opvolgende asielaanvraag ingediend. De beslissing op deze aanvraag mogen zij in Nederland afwachten.

 • Vraag 6
  Bent u bereid de eventuele uitzetting van Iraanse christenen naar hun land van herkomst op te schorten totdat de reactie op het rapport en het nieuwe ambtsbericht naar de Kamer zijn gestuurd?

  Zoals ik hierboven heb opgemerkt is de reactie op bovengenoemd rapport en op het nieuwe algemeen ambtsbericht over Iran op 19 september 2011 aan uw Kamer verzonden.

 • Vraag 7
  Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en in de zaak van het genoemde bericht geen onomkeerbare stappen te nemen totdat deze vragen beantwoord zijn?

  Ja. Zoals in het antwoord op vraag 5 aangegeven mogen betrokkene en haar kinderen de beslissing op hun onlangs ingediende asielaanvraag in Nederland afwachten.

 • Mededeling - 7 september 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Spekman (PvdA) en Gesthuizen (SP) over de eventuele uitzetting van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen, die werden ingezonden op 12 augustus 2011, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z16087
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Spekman (PvdA) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de eventuele uitzetting van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen (ingezonden 12 augustus 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20112012-175
Volledige titel: Vragen van de leden Voordewind (ChristenUnie), Van der Staaij (SGP), Spekman (PvdA) en Gesthuizen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de eventuele uitzetting van een Iraanse vrouw en haar twee kinderen (ingezonden 12 augustus 2011).