Kamervraag 2011Z15803

De website www.crisis.nl

Ingediend 27 juli 2011
Beantwoord 24 augustus 2011 (na 28 dagen)
Indiener Harry van Bommel (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten rampen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15803.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3399.html
1. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2006–2007, nr. 807. …
2. http://nos.nl/op3/artikel/259140-crisismanager-voor-crisisnl.html
3. de Volkskrant, 27 juli 2011.
 • Vraag 1
  Herinnert u zich uw antwoord op de Kamervragen over het onbereikbaar zijn van de website www.crisis.nl?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het juist dat de ontwikkeling van www.crisis.nl in 2005 en de eerste drie jaar hosting van www.crisis.nl bijna een half miljoen euro hebben gekost?2 Zo ja, hoe is dit relatief hoge bedrag te verklaren?

  De ontwikkeling van www.crisis.nl in 2005 en de eerste drie jaar hosting van www.crisis.nl. hebben in totaal 373 122 euro gekost. Een groot deel van de kosten die voor de crisissite moeten worden gemaakt, worden gevormd door de hosting van de infrastructuur, omdat daar speciale eisen aan worden gesteld.

 • Vraag 3
  Kunt u inzicht verschaffen in de totale kosten van www.crisis.nl na de eerste drie jaar?

  Ja.
  De totale kosten van www.crisis.nl na de eerste drie jaar (2008, 2009, 2010) zijn in totaal 614 890 euro.

 • Vraag 4
  Kunt u de resultaten van de stresstests die zijn gehouden, waaruit zou blijken dat het systeem voldoende was geëquipeerd, aan de Kamer bekendmaken? Zo neen, waarom niet?

  Ja.
  In november 2006 is een stresstest uitgevoerd door de hostingpartij. Het resultaat van de stresstest bewijst dat de omgeving voor crisis.nl voldoet aan de gestelde randvoorwaarden.
  In augustus wordt een nieuwe stresstest gehouden naar aanleiding van de aanpassingen die zijn gedaan op basis van de QuickScan (zie ook vraag 5).

 • Vraag 5
  Wat is volgens u het probleem met de huidige site?

  In maart 2011 is door deskundigen binnen de rijksoverheid een QuickScan uitgevoerd naar de huidige versie van de website www.crisis.nl. Uit de QuickScan komt naar voren dat de hosting omgeving, de vormgeving van de website en de programmatuur (Content Management Systeem) inmiddels niet meer aansluiten bij de huidige eisen (denk ook aan social media). Tevens betekent de huidige constructie (twee marktpartijen, één voor de hosting en een voor de programmatuur) niet alleen een verhoogde kwetsbaarheid (verhoogd risico op technische fouten) maar betekent dit ook een verlies van kostbare tijd bij het herstellen van een eventuele fout. De genomen maatregelen op basis van de QuickScan zijn per 1 september a.s. afgerond. Kort voor de oplevering zal een stresstest worden gehouden. De genomen maatregelen bestaan uit één regie voerende partij (ter verbetering van de communicatie, snelheid, e.d.), 24*7 ondersteuning, vervanging hosting platform (gelijkblijvende beheerkosten) en vervanging maar ook vereenvoudiging van het Content Management Systeem.

 • Vraag 6
  Op grond waarvan is besloten dat er nu toch een nieuwe website moet worden gemaakt?3

  Het Nationaal CrisisCentrum had al eerder de wens geuit voor vernieuwing van www.crisis.nl. Dit proces is versneld na de problemen met de website tijdens de brand in Moerdijk en de intensivering van het gebruik en het belang van sociale media.

 • Vraag 7
  Welke kosten zijn gemoeid met de nieuw te ontwikkelen website?

  De kosten van het nieuwe crisis.nl zijn nog niet bekend. Pas wanneer de aanbesteding is afgerond en alle offertes binnen zijn kan hier een uitspraak gedaan worden.

 • Vraag 8
  Welke eisen worden er gesteld aan de nieuwe website en de organisatiestructuur erachter?

  Voor de nieuwe website zijn de volgende kernwaarden vastgesteld: Toegankelijkheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, intergratie van social media, goede inbedding in de middelenmix van crisiscommunicatiemiddelen en zeer stevige hosting.

 • Vraag 9
  Hoe gaat u voorkomen dat deze nieuwe website met dezelfde problemen wordt geconfronteerd als www.crisis.nl?

  De lessons learned van de oude crisis website zijn meegenomen in het ontwerp van de nieuwe website. Het Nationaal CrisisCentrum laat zich gedurende het hele traject adviseren en begeleiden door ICT experts van de rijksoverheid.

 • Mededeling - 19 augustus 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de het lid Van Bommel over de website www.crisis.nl, die werden ingezonden op 27 juli 2011, deel ik u (mede namens mijn ambtgenoot van het Ministerie van Algemene Zaken en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15803
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister-president en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de website www.crisis.nl (ingezonden 27 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3399
Volledige titel: Vragen van het lid Van Bommel (SP) aan de minister-president en de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de website www.crisis.nl (ingezonden 27 juli 2011).