Kamervraag 2011Z15183

Het door Google verstrekken van internetdata aan de Amerikaanse autoriteiten

Ingediend 6 juli 2011
Beantwoord 5 september 2011 (na 61 dagen)
Indiener Sharon Gesthuizen
Beantwoord door
Onderwerpen economie ict
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z15183.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3515.html
1. http://www.theregister.co.uk/2011/06/27/google_user_data_subpoenas/
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Google turns over user data in 94% of US demands. Facebook, Yahoo!, Microsoft? Who knows»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunnen de Amerikaanse autoriteiten, door verzoeken om informatie aan Google, op een eenvoudige manier gegevens opvragen over Nederlandse internetgebruikers? Zo ja, aan welke wettelijke kaders zijn deze verzoeken gebonden?

  De Patriot Act, waar de Amerikaanse autoriteiten hun eventuele verzoeken om informatie kennelijk op baseren, is een ingewikkeld pakket aan wijzigingen op andere wetgeving. Daardoor heb ik geen volledig overzicht van alle wettelijke voorschriften op basis waarvan een verzoek van de Amerikaanse autoriteiten aan een bedrijf als Google kan worden gedaan. In ieder geval staat wel vast dat een dergelijk verzoek onderwerp is van ex-ante toetsing door een Amerikaanse rechter. Soms is ook toetsing door een Grand Jury nodig. Het is daarom niet zo dat een dergelijk verzoek op een eenvoudige wijze gedaan kan worden.

 • Vraag 3
  Welke andere online diensten, die veel gebruikt worden door Nederlandse consumenten, verstrekken informatie aan de Amerikaanse autoriteiten?

  Het is mij niet bekend of en zo ja welke (andere) leveranciers van online diensten die zich (ook) richten op Nederlandse consumenten geconfronteerd zijn met vorderingen van de Amerikaanse autoriteiten om gegevens te verstrekken. Zoals gemeld in antwoord op vraag 4 van het lid Schouw van 5 juli 2011 (vraagnummer 2011Z15124) zijn bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie geen gevallen bekend van bedrijven met een hoofdkantoor in de Verenigde Staten die door de Amerikaanse autoriteiten zijn verplicht gegevens te verstrekken die door die bedrijven in Nederland worden verwerkt.

 • Vraag 4
  Vindt u dat deze manier van handelen bijdraagt aan de uitholling van de privacybescherming van de Nederlandse burger?

  Ik verwijs hiervoor naar het antwoord op vraag 5 van het lid Schouw van 5 juli 2011 (vraagnummer 2011Z15124).

 • Mededeling - 21 juli 2011

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen het lid Gesthuizen (SP) over het door Google verstrekken van internetdata aan de Amerikaanse autoriteiten (ingezonden 6 juli 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z15183
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het door Google verstrekken van internetdata aan de Amerikaanse autoriteiten (ingezonden 6 juli 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3515
Volledige titel: Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over het door Google verstrekken van internetdata aan de Amerikaanse autoriteiten (ingezonden 6 juli 2011).