Kamervraag 2011Z11775

Hulpofficieren van justitie die slechts een taakstraf krijgen aangeboden terwijl ze valsheid in geschrifte plegen

Ingediend 6 juni 2011
Beantwoord 14 juni 2011 (na 8 dagen)
Indiener Lilian Helder (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11775.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2810.html
1. http://www.telegraaf.nl/binnenland/9925766/__Taakstraffen_voor_hulpofficieren__.html?cid=short
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van het bericht «Taakstraffen voor Limburgse hulpofficieren»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat het Openbaar Ministerie (OM) in Limburg vier onbevoegde hulpofficieren van justitie wegens valsheid in geschrifte een taakstraf heeft aangeboden? Waaruit bestaat de valsheid in geschrifte?

  Ja. Het Openbaar Ministerie heeft mij meegedeeld dat de vier betrokkenen het transactieaanbod hebben geaccepteerd. De valsheid in geschrift heeft hieruit bestaan dat de betreffende politiefunctionarissen in de hoedanigheid van hulpofficier van justitie ambtshandelingen hebben verricht en daarvan processen-verbaal hebben opgemaakt en ondertekend, terwijl zij vanwege het ontbreken van een geldig certificaat niet weer bevoegd waren om als hulpofficier op te treden.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat, gezien het gevolg wat het (evident) strafbare handelen van deze hulpofficieren kan hebben voor een strafzaak en waarvan het gevolg niet is uit te leggen aan slachtoffer en de samenleving, een taakstraf onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

  Het bepalen van een straf gebeurt primair aan de hand van de aard en omstandigheden van het strafbare feit en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Het OM is in de zaken van de vier betrokkenen tot de conclusie gekomen dat een transactieaanbod op grond van artikel 74 Wetboek van Strafrecht in de vorm van het verrichten van onbetaalde arbeid een passende en acceptabele afdoening is. Daarbij heeft het OM de gevolgen voor betrokkenen meegewogen van de reeds genomen disciplinaire maatregelen. Gelet op de privacy van de betrokkenen kan ik niet verder in detail treden.
  Ik acht de door het OM in deze gemaakte afweging verantwoord.

 • Vraag 4
  Hoe gaat u bewerkstelligen dat verlenging van certificaten in de toekomst tijdig plaatsvindt?

  Ik verwijs naar de brief die uw Kamer zeer binnenkort zal ontvangen naar aanleiding van de toezegging die ik heb gedaan in antwoord op schriftelijke vragen van het lid Hennis-Plasschaert van uw Kamer (kenmerk 2010Z1705, ingezonden op 18 november 2010).

 • Vraag 5
  Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat bewijsmateriaal dat door een onbevoegde hulpofficier, bijvoorbeeld door verlopen certificering, is verzameld, verloren gaat voor strafzaken?

  Ik verwijs naar mijn antwoorden op schriftelijke vragen van de leden Marcouch, Recourt en Kuiken van uw Kamer (kenmerk 2010Z17052, ingezonden op 18 november 2010). Het is niet aan mij, maar aan de rechter om in voorkomende gevallen te oordelen over de rechtmatigheid van verkregen bewijsmateriaal en de bruikbaarheid daarvan in een strafzaak.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11775
Volledige titel: Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over hulpofficieren van justitie die slechts een taakstraf krijgen aangeboden terwijl zij valsheid in geschrifte plegen (ingezonden 6 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2810
Volledige titel: Vragen van het lid Helder (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over hulpofficieren van justitie die slechts een taakstraf krijgen aangeboden terwijl zij valsheid in geschrifte plegen (ingezonden 6 juni 2011).