Kamervraag 2011Z11760

Corruptie bij Eurojust

Ingediend 6 juni 2011
Beantwoord 20 juni 2011 (na 14 dagen)
Indiener Jeroen Recourt (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11760.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2880.html
1. Onderzoek naar corruptie bij Eurojust Den Haag (Nrc http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/31/onderzoek-naar-corruptie-bij-eurojust-den-haag/
 • Vraag 1
  Is het Europese antifraudebureau een onderzoek begonnen naar corruptie binnen Eurojust?1

  Voor zover mij bekend is OLAF, het Europees Bureau voor Fraudebestrijding, inderdaad een onderzoek begonnen bij Eurojust. De gang van zaken bij Eurojust en het onderzoek naar eventuele misstanden door OLAF vallen onder verantwoordelijkheid van de Europese Commissie. Ik ben daarom niet in een positie om over deze zaak mededelingen te doen. Ook is het niet aan mij om te oordelen over de vraag of er (voorlopige) maatregelen genomen moeten worden tegen degene(n) tegen wie het onderzoek loopt.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de hoofdverdachte, hoofd van de afdeling informatiemanagement, niet is geschorst hangende het onderzoek? Begrijpt u de onrust van de werknemers die onder de leiding van het hoofd van de afdeling informatiemanagement moet functioneren? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Is het waar dat men bewijsmateriaal eenvoudig zou kunnen laten verdwijnen? Geldt dat ook voor de hoofdverdachte?Zo ja, deelt u dan de mening dat dit zeer zorgwekkend is? Zijn er maatregelen genomen waarmee wordt gegarandeerd dat er geen bewijsmateriaal verdwijnt? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Is het waar dat in 2009 de president van Eurojust ontslag heeft genomen omdat hij als aanklager medewerkers onder druk heeft gezet om een corruptieonderzoek naar de premier van Portugal te staken? Waren er andere bezwaren tegen het aanblijven van de president? Zo ja welke?

  Mij is bekend dat de voorzitter van Eurojust op 17 december 2009 zijn ontslag heeft ingediend. Eurojust heeft voor zover mij bekend geen officiële mededelingen gedaan omtrent de redenen van dit ontslag. Ik kan uw vraag daarom niet beantwoorden.

 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het pijnlijk is dat juist bij een organisatie van misdaadbestrijders corruptie wordt onderzocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat kunt u hieraan, al dan niet in samenspraak met uw Europese collega’s, aan doen?

  Voor de geloofwaardigheid van en het vertrouwen in het openbaar bestuur is het van groot belang dat degenen die in dienst zijn van de overheid hun werk op integere wijze verrichten, zeker ook als zij werkzaam zijn bij een dienst die de bestrijding van criminaliteit tot taak heeft. Ieder incident dat aan die integriteit afbreuk doet is pijnlijk en valt te betreuren. Ik wijs er echter op dat het onderzoek naar de gang van zaken bij Eurojust nog loopt, en dat op dit moment niet vaststaat dat er sprake is geweest van misstanden. Als de uitkomst van dit onderzoek bekend is kan ik beoordelen of dit aanleiding geeft tot een reactie mijnerzijds, al dan niet in samenspraak met Europese collega’s.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11760
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over corruptie bij Eurojust (ingezonden 6 juni 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2880
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over corruptie bij Eurojust (ingezonden 6 juni 2011).