Kamervraag 2011Z11113

Het geld van de Bruinsma dat terugvloeit naar de Bruinsmagroep

Ingediend 26 mei 2011
Beantwoord 12 augustus 2011 (na 78 dagen)
Indiener Jeroen Recourt (PvdA)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z11113.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-3287.html
1. http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/2436765/2011/05/24/Bruinsmagroep-krijgt-geld-terug.dhtml
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «Bruinsmagroep krijgt geld terug»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de Zwitserse overheid fouten heeft gemaakt, waardoor het criminele geld terug kan vloeien naar de Bruinsmagroep?

  Ik verwijs naar mijn antwoord op de schriftelijke vragen van het lid Gesthuizen van uw Kamer (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 3284).

 • Vraag 3
  Is er contact geweest met de Zwitserse overheid over de zeven miljoen euro criminele geld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst van dit contact?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Heeft de Nederlandse overheid mogelijkheden om beslag te (laten) leggen op deze zeven miljoen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Kan de Nederlandse fiscus door middel van een boete of anderszins dit geld afromen? Zo nee, waarom niet?

  De Staatssecretaris van Financiën heeft mij bericht dat het gelet op de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst (artikel 67 Algemene wet inzake rijksbelastingen) niet mogelijk is mededelingen te doen over de fiscale behandeling van individuele belastingplichtigen. In het algemeen geldt bij de invordering van belastingen en fiscale boetes het volgende. Als invordering van fiscale schulden in Nederland niet mogelijk is, terwijl aanwijzingen bestaan dat de belastingschuldige kan beschikken over een banktegoed in een land waarmee Nederland geen invorderingsverdrag heeft gesloten (zoals Zwitserland), kan de Belastingdienst gebruik maken van de invorderingsmiddelen lijfsdwang en paspoortsignalering teneinde die belastingschuldige tot betaling te bewegen.

 • Vraag 6
  Kan de ontnemingswetgeving nog en rol spelen bij het afnemen van deze crimineel verkregen euro’s? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Speelt de verjaringstermijn bij zowel de fiscale als de pluk-ze manier van afromen een rol? Zo ja, is dat wenselijk of bent u van mening dat afromen van crimineel geld niet mag verjaren of dat de verjaringstermijnen opgerekt kunnen worden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 8
  Wat is de rol van de stroman? Kan deze stroman een succesvolle ontnemingsprocedure in de weg staan? Kan deze stroman een succesvolle fiscaal afroom traject in de weg staan?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 17 juni 2011

  Hierbij deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Recourt (PvdA) van uw Kamer over het geld van de Bruinsma dat terugvloeit naar de Bruinsmagroep (ingezonden 26 mei 2011) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z11113
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het geld van de Bruinsma dat terugvloeit naar de Bruinsmagroep (ingezonden 26 mei 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-3287
Volledige titel: Vragen van het lid Recourt (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het geld van de Bruinsma dat terugvloeit naar de Bruinsmagroep (ingezonden 26 mei 2011).