Kamervraag 2011Z09061

Het verbeteren van de toeslagregeling voor extreme zorgzwaarte

Ingediend 28 april 2011
Indiener Agnes Wolbert (PvdA)
Onderwerpen organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z09061.html
1. Skipr, 26 april 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het artikel «Extreme zorgzwaarte vraagt om heroverweging»?1
 • Vraag 2
  Wat is uw reactie op de aanbevelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die pleit voor het verbeteren van de toeslagregeling voor extreme zorgzwaarte, het openstellen van de regeling voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en verzorging en verpleging en het wettelijk verankeren van de het huidige beleid?
 • Vraag 3
  Bent u bereid de aanbevelingen van de NZa over te nemen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, voert u daarmee de motie Wolbert over toeslag voor extreme zorgzwaarte (30 597, nr. 170) uit?
 • Vraag 4
  Bent u bereid het de inventarisatie en de aanbevelingen van de NZa op korte termijn naar de Kamer te sturen?
 • Vraag 5
  Kan de Kamer op korte termijn, dan wel uiterlijk voor 1 juni a.s. een brief verwachten waarin u reageert op de inventarisatie en aanbevelingen van de NZa?

Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z09061
Volledige titel: Vragen van het lid Wolbert (PvdA) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het verbeteren van de toeslagregeling voor extreme zorgzwaarte (ingezonden 28 april 2011).