Kamervraag 2011Z08904

Het verbod van brandweerlieden om kritiek te leveren

Ingediend 27 april 2011
Beantwoord 24 mei 2011 (na 27 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08904.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2618.html
1. De brief is geanonimiseerd verstrekt aan de bewindspersoon.
 • Vraag 1
  Wat is uw opvatting over de brief die een aantal (vrijwillige) brandweermensen heeft gekregen van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio Kennemerland over kritiek die zij in de media hebben geuit?1

  Ik constateer dat de directie van de brandweer van mening was dat een aantal brandweermensen in strijd met de geldende gedragscode had gehandeld. De brief is, na persoonlijk contact met de betrokken medewerkers, vervolgens door de directie van brandweer Kennemerland ingetrokken. Het is onder deze omstandigheden niet aan mij om een oordeel over die brief uit te spreken.

 • Vraag 2
  Op grond waarvan zouden deze brandweermensen in overtreding zijn?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  In welke andere veiligheidsregio’s wordt brandweermensen soortgelijke beperkingen opgelegd?

  Navraag bij het College van Arbeidszaken van de VNG leert dat niet centraal wordt geregistreerd in welke veiligheidsregio’s gedragscodes worden afgesproken. Het is nadrukkelijk een werkgeversverantwoordelijkheid om in overleg met werknemers, bijvoorbeeld via de ondernemingsraad, nadere afspraken te maken. Binnen veel organisaties is het gebruikelijk dat mediaoptredens die de werksfeer betreffen ook onder deze nadere afspraken vallen.

 • Vraag 4
  Deelt u de opvatting dat (vrijwillige) brandweermensen Kamerleden of journalisten te woord moeten kunnen staan en dat dit niet per definitie dient te lopen via de leidinggevende of de communicatieafdeling?

  Ik ben van mening dat indien in gedragscodes tussen werkgever en (vrijwillige) werknemer bepaalde afspraken zijn vastgelegd over contacten met de media daaraan in beginsel moet worden voldaan.

 • Vraag 5
  Hoe gaat u verzekeren dat Kamerleden en journalisten zich op de hoogte kunnen blijven stellen van de opvattingen van brandweermensen?

  Aan die mogelijkheid wordt in geval van een gedragscode als de onderhavige geen afbreuk gedaan.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08904
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verbod van brandweerlieden om kritiek te leveren (ingezonden 27 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2618
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verbod van brandweerlieden om kritiek te leveren (ingezonden 27 april 2011).