Kamervraag 2011Z08776

De drempel vaargeul De Boontjes

Ingediend 26 april 2011
Beantwoord 27 mei 2011 (na 31 dagen)
Indiener Anne-Wil Lucas-Smeerdijk (VVD)
Beantwoord door
Onderwerpen verkeer water
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08776.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2664.html
1. http://www.schuttevaer.nl/nieuws/havens-en-vaarwegen/nid15510-drempel-vaargeul-de-boontjes-voorlopig-niet-weg.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel in Schuttevaer van 14 april 2011 «Drempel vaargeul De Boontjes voorlopig niet weg?1 Kunt u de inhoud van dit artikel bevestigen?

  Ja, ik ken het artikel. Voor de actuele stand van zaken verwijs ik u naar de beantwoording van vraag 2.

 • Vraag 2
  De vaargeul De Boontjes, die van groot economisch belang is voor de haven van Harlingen en Friesland, zou in 2011 op diepte gebracht worden, er zijn signalen dat Rijkswaterstaat overweegt dit werk uit te stellen tot 2012 of later; klopt dit? Zo nee, wat is dan de huidige situatie?

  Ik deel de mening dat de Boontjes van economisch belang is voor de haven Harlingen en Friesland. De drempel in de vaarweg moet dus inderdaad aangepakt worden in de visie van het kabinet. Het kabinet wil dit graag en heeft daarom ook 5 miljoen euro toegezegd in 2009 voor de studie, aanleg en het beheer en onderhoud van een diepere geul. Rijkswaterstaat bereidt parallel aan de planstudie al de uitvoering voor zodat deze fasen elkaar zo snel mogelijk kunnen opvolgen. Zodra de planstudie is afgerond kan de uitvoeringsbeslissing worden genomen. Het rijk neemt vervolgens de realisatie voor haar rekening. De provincie is verantwoordelijk voor de planstudie, het vergunningentraject en het bijbehorende tijdschema. De ministeries van I&M en EL&I hebben daarbij de rol van bevoegd gezag voor respectievelijk de Waterwet en de Natuurbeschermingswet. De Provincie Friesland stelt momenteel een actuele planning op. Alle afspraken worden dus netjes nageleefd.

 • Vraag 3
  Onder verwijzing naar het feit dat in 2009 door toenmalig staatssecretaris Huizinga na jaren overleg eindelijk een convenant is gesloten tussen Rijk en regio over verwijdering van de drempel en dat in juli 2008 een amendement (31 474 XII, nr. 9) in de Kamer is aangenomen waarbij 5 miljoen euro ter beschikking werd gesteld door het Rijk ter verdieping van de regionale vaarweg, deelt u de mening dat gemaakte afspraken moeten worden nageleefd? In hoeverre worden deze afspraken nageleefd?

  Ja, zie het antwoord op vraag 2.

 • Vraag 4
  Onder verwijzing naar het artikel waarin als reden voor vertraging een nieuw onderzoek naar het nut van de uitdieping, wordt gesuggereerd wat is er veranderd sinds 2008 dat een nieuw onderzoek zou rechtvaardigen en hoe verhoudt een dergelijk nieuw onderzoek zich tot het gesloten convenant?

  Er vindt geen nieuw onderzoek plaats.

 • Vraag 5
  Kunt u aangeven welke maatregelen genomen worden om verdere vertraging te voorkomen en zo snel mogelijk de gemaakte afspraken rondom het verwijderen van de drempels in de Boontjes na te komen?

  Rijkswaterstaat bereidt parallel aan de planstudie al de uitvoering voor zodat deze fasen elkaar zo snel mogelijk kunnen opvolgen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08776
Volledige titel: Vragen van de leden Huizing en Lucas (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de drempel in vaargeul De Boontjes (ingezonden 26 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2664
Volledige titel: Vragen van de leden Huizing en Lucas (beiden VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over de drempel in vaargeul De Boontjes (ingezonden 26 april 2011).