Kamervraag 2011Z08079

Hert bericht dat de AIVD heeft gefaald bij de moord op Theo van Gogh

Ingediend 15 april 2011
Beantwoord 19 april 2011 (na 4 dagen)
Indiener Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen openbare orde en veiligheid staatsveiligheid terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z08079.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2276.html
1. Dagblad De Pers, 15 april 2011.
 • Vraag 1
  Hebt u kennis genomen van het bericht «De AIVD had dit kunnen voorzien»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Is het waar dat de Algemene inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) gefaald heeft bij de bescherming van Theo van Gogh doordat de informatie weliswaar binnen handbereik was maar niet voldoende is beoordeeld door een nog onervaren medewerker en door het gebrek aan controlemechanismen binnen de AIVD?

  Vanaf 2 november 2004 is er door voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Remkes meerdere keren met de Kamer gesproken over de moord op de heer Van Gogh. Tijdens het Algemeen Overleg met de Tweede Kamer op 18 januari 2007 zegde de voormalig minister voorts toe een onafhankelijk onderzoek naar de afwegingsprocessen bij de AIVD met betrekking tot Mohammed B. te laten uitvoeren (Tweede Kamer vergaderjaar 2006–2007, 29 854, nr. 20). In tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in het artikel van De Pers van 15 april jl. is er dan ook geen sprake geweest van «verbloemen».
  Het door de voormalig minister Remkes toegezegde onafhankelijke onderzoek werd uitgevoerd door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). De CTIVD heeft op 13 februari 2008 haar rapport inzake de afwegingen van de AIVD met betrekking tot Mohammed B. uitgebracht.
  In haar rapport heeft de CTIVD destijds reeds aandacht besteed aan personele aangelegenheden en de bestaande controlemechanismen. In de reactie op het CTIVD rapport van 18 maart 2008 (Tweede Kamer Vergaderjaar 2007–2008, 29 854, nr. 22) heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw Ter Horst, aangegeven dat zij de kritische kanttekeningen die de CTIVD terzake plaatste bij het algemene functioneren van de AIVD in 2004 herkende en onderschreef. Tevens gaf zij aan dat reeds in 2007 een meerjarig programma was gestart hetgeen tot de nodige verbeteringen in het functioneren van de AIVD heeft geleid.
  Ook in antwoorden op de schriftelijke vragen die door de Kamer zijn gesteld naar aanleiding van het rapport (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 29 854, nr. 23) is uitgebreid ingegaan op zowel personele zaken als controlemechanismen en de verbeteringen die sinds 2004 terzake door de AIVD zijn doorgevoerd.

 • Vraag 3
  Is het waar dat voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Remkes een ander «op schandalige wijze heeft verbloemd» zoals in genoemd artikel wordt gesteld door een oud-medewerker van de AIVD?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Zo ja, worden hier consequenties worden aan verbonden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Wilt u deze vragen voor dinsdag 19 april om 12.00 uur beantwoorden?

  Ja.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z08079
Volledige titel: Vraag van de leden Wilders en Elissen (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de AIVD heeft gefaald bij de moord op Theo van Gogh. (ingezonden 15 april 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2276
Volledige titel: Vraag van de leden Wilders en Elissen (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de AIVD heeft gefaald bij de moord op Theo van Gogh (ingezonden 15 april 2011).