Kamervraag 2011Z07430

Het afmaken van straathonden in EU-lidstaat Roemenië

Ingediend 8 april 2011
Indiener Esther Ouwehand (PvdD)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z07430.html
1. http://www.savethedogs.eu/2011/03/si-alle-uccisioni-dei-randagi-torna-lincubo-dello-sterminio/
2. http://frontpage.fok.nl/nieuws/438048/1/1/100/wetsvoorstel-tegen-straathonden-roemeni.html
 • Vraag 1
  Bent u op de hoogte van de wijzigingen van de dierenbeschermingswetten in Roemenië, die de wettelijke bescherming van straathonden ongedaan zullen maken?12
 • Vraag 2
  Hoe beoordeelt u de methoden die Roemeense overheden hanteren om de problemen met een overschot aan zwerfdieren op te lossen, zoals het willekeurig wegvangen van dieren, het doden van dieren door vergiftiging, doodslaan of verhongering in asielen?
 • Vraag 3
  Kunt u uiteenzetten hoe een dergelijke wrede aanpak van zwerfdieren zich verhoudt tot het Verdrag van Lissabon, waarvan door het (voormalige) kabinet werd beweerd dat het een verbetering voor het dierenwelzijn zou betekenen?
 • Vraag 4
  Is deze wijziging van de Roemeense dierenbeschermingswet en het door Roemenië gehanteerde zwerfdierenbeleid in overeenstemming met de verdragsbepalingen ten aanzien van de bescherming van dieren? Kunt u dit toelichten?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat de dierenbeschermingsbepalingen van het Verdrag van Lissabon weinig om het lijf hebben als dergelijke wrede praktijken als het Roemeense zwerfdierenbeleid gewoon mogelijk zijn in Europa? Bent u bereid te erkennen dat ondanks alle bezweringen dat het Verdrag van Lissabon een stap vooruit zou zijn voor het welzijn van dieren, dit verdrag feitelijk geen verbetering van de bescherming van dieren realiseert?
 • Vraag 6
  Bent u bereid deze kwestie bij de Roemeense minister van Landbouw en Landelijk Gebied ter discussie te stellen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 27 april 2011

  De op 8 april 2011 gestelde vragen van het lid Ouwehand (PvdD) inzake het afmaken van straathonden in Roemenië kunnen helaas niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. Ten behoeve van de beantwoording van de vragen is feitelijke informatie opgevraagd in Roemenië. De vragen behoeven voorts interdepartementale afstemming. Met deze brief verzoek ik u, mede namens de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, om uitstel voor de beantwoording van deze vragen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z07430
Volledige titel: Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Buitenlandse Zaken over het afmaken van straathonden in EU-lidstaat Roemenië (ingezonden 8 april 2011).