Kamervraag 2011Z05139

Een beleidsadvies meer ruimte te creëren voor de islam

Ingediend 15 maart 2011
Beantwoord 13 april 2011 (na 29 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Joram van Klaveren (PVV)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
Onderwerpen cultuur cultuur en recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z05139.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2209.html
1. Ad Valvas, 8 maart 2011.
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het artikel «Geen colleges meer tijdens vrijdaggebed»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  In hoeverre bent u van mening dat het advies van deze voormalige hoogleraar om o.a. geen colleges meer te geven tijdens het vrijdagmiddaggebed of het Offerfeest en meer gebedsruimtes in kazernes, gevangenissen en provinciehuizen te realiseren, een ronduit absurd advies is?

  Ik zie geen aanleiding voor een reactie op dit advies, dat door de auteur op persoonlijke titel is geschreven voor een denktank van de Europese Volkspartij. In het algemeen kan gesteld worden dat het rekening houden met de diverse samenstelling van de bevolking door overheden, instellingen en bedrijven een uiting is van westerse waarden zoals geloofsvrijheid en tolerantie. Hoe men hier in Nederland mee omgaat is aan overheden, instellingen en bedrijven zelf, uiteraard binnen de algemeen geldende wettelijke kaders.

 • Vraag 3
  Bent u het eens met de stelling dat het meewerken aan het vergroten van de invloed van de islam op Nederland, zoals het advies luidt, de integratie eerder tegenwerkt dan bevordert? Zo nee, waarom niet?

  Dit advies gaat niet over het vergroten van de invloed van de islam op Nederland. Het vraagt om rekening te houden met de gewoonten en overtuigingen van de bevolking opdat een ieder zijn of haar religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging in vrijheid kan uitoefenen.

 • Vraag 4
  Deelt u de visie dat er sprake is van een toename van de invloed van de islam op Nederland, de zogenaamde islamisering? Zo nee, hoe noemt u deze toenemende invloed van de islam op Nederland dan?

  Nee, rekening houden met het toegenomen deel van de Nederlandse bevolking dat zich tot de islam rekent is zoals reeds gesteld in het antwoord op vraag 2, een uiting van westerse waarden van geloofsvrijheid en tolerantie.

 • Vraag 5
  Bent u bereid u helder en krachtig uit te spreken tegen dit, door een verschrikkelijk dhimmitude geïnspireerd, advies? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord op vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z05139
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een beleidsadvies meer ruimte te creëren voor de islam (ingezonden 15 maart 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2209
Volledige titel: Vragen van de leden Van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een beleidsadvies meer ruimte te creëren voor de islam (ingezonden 15 maart 2011).