Kamervraag 2011Z03944

De voorgenomen uitzetting van de heer Mopidi naar Libië

Ingediend 25 februari 2011
Beantwoord 11 april 2011 (na 45 dagen)
Indiener Tofik Dibi (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03944.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2164.html
1. DNU.nl, «Advocaat luidt noodklok over uitzetting Libiër», 23 februari 2011.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht dat de heer Mopidi naar Libië zal worden uitgezet zodra zijn reisdocumenten rond zijn? Zo ja, klopt dit bericht?1

  Ik ben bekend met dit bericht. Het artikel betreft niet de heer Mopidi die de Angolese nationaliteit bezit, maar een Libische vreemdeling.
  Zoals ik heb toegelicht bij de beantwoording van de vragen van de leden Spekman en Timmermans (beiden PvdA, kenmerk 2011Z03927) zijn uitzettingen naar Libië thans niet aan de orde gezien de huidige onvoorspelbare situatie in Libië. Zoals mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken tijdens het spoed algemeen overleg over Libië van 22 februari jl. heeft toegezegd, geldt dit eveneens voor de Libische vreemdeling waarvan in het artikel sprake is.

 • Vraag 2
  Kunt u uiteenzetten wat de veiligheidssituatie op dit moment is in Tripoli? Deelt u de mening dat te verwachten valt dat de heer Mopidi teruggestuurd zal worden naar een levensbedreigende situatie aldaar? Zo nee, waarom niet?

  De situatie in Libië is op dit moment zorgwekkend. Er is sprake van een gewapend conflict tussen opstandelingen en het Libische regime. Het is niet te voorspellen hoe de situatie zich verder ontwikkelt. De regering blijft de situatie in Libië nauwkeurig volgen. Zoals ik in antwoord 1 heb opgemerkt, zijn uitzettingen naar Libië op dit moment niet aan de orde.

 • Vraag 3
  Bent u bereid om zijn uitzettingsprocedure, en die van anderen in vergelijkbare omstandigheden, ogenblikkelijk op te schorten, in afwachting van een stabilisering van de plaatselijke omstandigheden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om geen onomkeerbare stappen te ondernemen totdat deze vragen per ommegaande beantwoord zijn?

  Ja.

 • Mededeling - 17 maart 2011

  Naar aanleiding van de schriftelijke vragen van het kamerlid Dibi (GroenLinks) over de voorgenomen uitzetting van de heer Mopidi naar Libië, die werden ingezonden op 25 februari 2011, deel ik u mee dat het niet mogelijk is deze vragen binnen de gestelde termijn te beantwoorden. De oorzaak hiervan is dat nog niet alle gegevens zijn verkregen die voor de beantwoording nodig zijn. Beantwoording zal plaatsvinden zodra alle informatie is verkregen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03944
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de voorgenomen uitzetting van de heer Mopidi naar Libië (ingezonden 25 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2164
Volledige titel: Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de voorgenomen uitzetting van de heer Mopidi naar Libië (ingezonden 25 februari 2011).