Kamervraag 2011Z03925

De dood van een uitgewezen asielzoeker

Ingediend 25 februari 2011
Beantwoord 15 april 2011 (na 49 dagen)
Indiener
Beantwoord door
Onderwerpen migratie en integratie organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z03925.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-2228.html
1. de Volkskrant, «Afghaan die in 2006 werd uitgewezen is door Taliban vermoord», 23 februari 2011.
  • Vraag 1
    Wat is uw reactie op de dood van een uitgewezen Afghaanse asielzoeker in Kabul?1

    Ik ken de werkelijke toedracht van het overlijden van deze man niet, maar als de berichten kloppen is zijn dood tragisch. Ik wil er wel op wijzen dat de procedure destijds zorgvuldig is verlopen, dat alle rechtsmiddelen waren uitgeput en dat er vier jaar zit tussen het moment waarop deze persoon zelfstandig is vertrokken en zijn dood.

  • Vraag 2
    Bent u, gelet op de bijzondere verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid op grond van het eerder terugsturen naar Afghanistan, bereid onderzoek te (laten) doen naar de toedracht en achtergronden van de dood van de man? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wilt u de Kamer zo spoedig moegelijk informeren over de uitkomsten van dat onderzoek?

    Nee. In antwoord op vragen van het lid Spekman (vraagnr. 2011Z03924) heb ik toegelicht dat deze Afghaanse burger na afronding van zijn asielprocedures medio 2006, via het IOM, vrijwillig naar Afghanistan is teruggekeerd. Nog daargelaten de beperkte onderzoeksmogelijkheden, zal het mede gezien het grote tijdsverloop tussen de terugkeer en het overlijden niet mogelijk zijn om een onderzoek te doen naar de relatie tussen de eerder aangevoerde asielgronden en het overlijden van deze voormalige asielzoeker. Daarbij acht ik het van belang dat uit het dossier blijkt dat sprake is geweest van een zorgvuldige procedure. Overigens is het volgen van asielzoekers na terugkeer naar het land van herkomst, geen onderdeel van het beleid.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z03925
Volledige titel: Vragen van het lid Rik Janssen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de dood van een uitgewezen asielzoeker (ingezonden 25 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-2228
Volledige titel: Vragen van het lid Rik Janssen (SP) aan de minister voor Immigratie en Asiel over de dood van een uitgewezen asielzoeker (ingezonden 25 februari 2011).