Kamervraag 2011Z02793

Het openstellen van data

Ingediend 11 februari 2011
Beantwoord 7 maart 2011 (na 24 dagen)
Indiener Arjan El Fassed (GL)
Beantwoord door
Onderwerpen internationaal ontwikkelingssamenwerking
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z02793.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1671.html
1. «Release of data signals new era for aid», Carolyn Culey, Aidinfo, 1 februari 2011.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het onlangs openstellen van data door het Britse DFID (Department for International Development) volgens de standaard van het International Aid Transparency Initiative (IATA)?1

  Ja

 • Vraag 2
  Klopt het dat Nederland lid is van de stuurgroep van IATA en dat de stuurgroep op 9 februari 2011 afspraken heeft gemaakt over de implementatie van deze standaard voor het openstellen van data?

  Ja

 • Vraag 3
  Hoe beoordeelt Nederland de standaard zoals die is gebruikt door het DFID?

  Nederland beoordeelt deze internationaal overeengekomen standaard positief. Het beschikbaar stellen en toegankelijk maken van OS-gegevens stelt overheden in partnerlanden in staat om beter te plannen en te sturen. Ook stelt het de bevolking in ontwikkelingslanden in staat kennis te nemen van de ontvangen hulp zodat de eigen regering hierop aangesproken kan worden. In donorlanden kan het publiek zicht krijgen op de besteding van de gelden. Transparantie komt de effectiviteit en kwaliteit van onze inspanningen ten goede. Zoals ook door uw Kamer tijdens het wetgevingsoverleg en de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken in december 2010 is benadrukt, hecht ik hieraan bij de uitvoering van mijn beleid.

 • Vraag 4
  Wanneer kan Nederland een serieuze start maken met de implementatie van de IATA standaard voor het openstellen van ontwikkelingsdata?

  Feitelijk heeft Nederland reeds een eerste stap gezet in de implementatie van de IATI standaard. De internationale onderhandelingen over de te hanteren standaard zijn afgerond. We kunnen nu een start maken met de implementatie van de IATI standaard. Hiertoe zullen allereerst de technische en organisatorische consequenties van de IATI standaard in kaart worden gebracht.

 • Vraag 5
  Op welke termijn is Nederland voor wat betreft het openstellen van data op het gebied van ontwikkelingssamenwerking op een vergelijkbaar niveau als het DFID?

  Zo snel mogelijk. Dit is afhankelijk van bovengenoemde technische en organisatorische consequenties. Hierover zal ik u meer helderheid verschaffen in de Voorjaarsnota.

 • Vraag 6
  Bent u in staat om deze data volgens de IATA standaard open te stellen voorafgaand aan het Fourth High Level Forum in Busan van 29 november 2011? Zo nee, waarom niet?

  Nederland zal alles in het werk stellen om voor de 4e High Level Forum in Busan van 29 november 2011 een substantieel deel van onze OS-gegevens open te stellen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z02793
Volledige titel: Vragen lid El Fassed (GroenLinks) aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken over het openstellen van data (ingezonden 11 februari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1671
Volledige titel: Vragen lid El Fassed (GroenLinks) aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken over het openstellen van data (ingezonden 11 februari 2011).