Kamervraag 2011Z00481

Het verzet tegen afschaffen van de bonnenquota

Ingediend 13 januari 2011
Beantwoord 7 februari 2011 (na 25 dagen)
Indiener Ronald van Raak
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2011Z00481.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1343.html
1. De Telegraaf, «Agenten moeten bonnen schrijven», 11 januari 2011.
 • Vraag 1
  Deelt u de verontwaardiging over de brief van korpsbeheerder van de politie Zuid-Holland-Zuid, die u oproept uw beslissing over bonnenquota te nuanceren?1 Zo nee, waarom niet?

  Op 23 december 2010 ontving ik een brief van de korpsbeheerder van de politieregio Zuid-Holland-Zuid over de werkwijze in zijn korps. Ik heb geantwoord dat deze werkwijze sturing op bonnenquota bevat en daarvan geen sprake meer kan zijn. Op 17 januari heeft de korpsbeheerder mij geantwoord dat hij hierover niet met mij van mening verschilt. Alle medewerkers van de regiopolitie Zuid-Holland-Zuid zijn door de korpsbeheerder inmiddels verzocht het werken met de bonnenquota te beëindigen.

 • Vraag 2
  Zijn er meer korpsbeheerders en korpschefs die u met een soortgelijke boodschap hebben benaderd?

  Nee. Wel heb ik naar aanleiding van signalen uit korpsen en in de media die erop wijzen dat het stopzetten van bonnenquota nog steeds niet overal lijkt te zijn gebeurd actie ondernomen. Hierover heb ik u geïnformeerd in mijn brief van 18 januari jl.

 • Vraag 3
  Wat betekent deze opstelling van de politieleiding voor de plannen voor een nationale politie, waarin u zelf meer leiding zult moeten nemen?

  In de nationale politie zoals die het kabinet voor ogen staat, is de korpschef belast met de leiding en het beheer van de politie. De korpschef opereert onder verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie, die beschikt over de sturingsinstrumenten om zijn ministeriële verantwoordelijkheid volledig te kunnen waarmaken. Een concept-wetsvoorstel dat hierin voorziet, is op 14 december jl. ter consultatie verzonden.

 • Vraag 4
  Wat vindt u van het feit dat korpsbeheerders en korpschefs uitspraken van de Tweede Kamer niet serieus lijken te nemen?

  Zoals ik in mijn brief aan de Kamer van 18 januari jl. heb aangegeven zullen korpsbeheerders en korpschefs uitvoering geven aan het besluit de bonnenquota stop te zetten. De voorzitters van het korpsbeheerdersberaad en van de Raad van korpschefs hebben dat ook tegenover mij bevestigd.

 • Vraag 5
  Hoe gaat u de korpsbeheerders en korpschefs duidelijk maken dat besluiten van de Tweede Kamer niet optioneel zijn?

  Zie antwoord vraag 4.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2011Z00481
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verzet tegen de afschaffen van de bonnenquota (ingezonden 13 januari 2011).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1343
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het verzet tegen de afschaffen van de bonnenquota (ingezonden 13 januari 2011).