Kamervraag 2010Z20130

De Geschillencommissie Luchtvaart

Ingediend 23 december 2010
Beantwoord 18 januari 2011 (na 26 dagen)
Indiener Farshad Bashir (SP)
Beantwoord door Joop Atsma (staatssecretaris infrastructuur en milieu) (CDA)
Onderwerpen luchtvaart verkeer
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z20130.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-1107.html
1. Reisrevue, 20 december 2010.
2. http://www.ivw.nl/onderwerpen/passagiersrechten/passagiersrechten_luchtvaart/vertraging_annulering_en_instapweigering/veelgestelde_vragen/
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de brief van ArkeFly aan de Geschillencommissie Luchtvaart (9 december 2010) waarin het meldt niet akkoord te gaan met een uitspraak van deze Geschillencommissie?1

  Ja, ik ben bekend met deze brief. ArkeFly geeft in de brief niet aan de uitspraken van de geschillencommissie niet te willen nakomen, maar verzoekt om uitspraak te doen in alle afzonderlijke ArkeFly zaken.

 • Vraag 2
  Hoe verhoudt zich bovengenoemde brief tot het bindende karakter van de uitspraken van de Geschillencommissie Luchtvaart?2

  Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Beide partijen moeten zich eraan houden. Mocht echter een luchtvaartmaatschappij die aangesloten is bij de BARIN, weigeren de uitspraak na te komen zonder de uitspraak ter toetsing aan de rechter te hebben voorgelegd, dan is voor die gevallen een overeenkomst door BARIN gesloten met een gerechtsdeurwaarder die voorziet in een verdere tenuitvoerlegging van het arbitrale vonnis op basis van een exequatur. Dit is gedaan ter meerdere zekerheid voor de passagier dat het betreffende BARIN-lid het arbitrale vonnis zal nakomen.

 • Vraag 3
  Welke maatregelen gaat u treffen, nu blijkt dat tenminste één luchtvaartmaatschappij zich niet houdt aan een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Luchtvaart?

  Voor de arbitrale vonnissen van de Geschillencommissie Luchtvaart is al voorzien in een executieregeling, zoals uiteengezet bij vraag 2. Deze executie en tenuitvoerlegging brengen voor de passagier geen kosten met zich mee.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om zelf te komen tot een Geschillencommissie voor de Luchtvaart die wettelijk bindende uitspraken kan doen in plaats van de huidige zelfregulering? Zo ja, welke maatregelen gaat u daartoe treffen? Zo nee, waarom niet en wat voor toekomst heeft de Geschillencommissie dan nog?

  De uitspraken van de huidige Geschillencommissie Luchtvaart zijn reeds bindend en worden zo nodig afgedwongen middels het inschakelen van een deurwaarder. Nadere maatregelen hiervoor zijn niet nodig. Verder verwijs ik u naar mijn brief van 23 december 2010.
  Uiteraard kan de consument ook terecht bij de civiele rechter voor een bindende uitspraak en bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat voor een bestuursrechtelijk besluit.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z20130
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Geschillencommissie Luchtvaart (ingezonden 23 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-1107
Volledige titel: Vragen van het lid Bashir (SP) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de Geschillencommissie Luchtvaart (ingezonden 23 december 2010).