Kamervraag 2010Z18597

AWBZ-premies

Ingediend 6 december 2010
Beantwoord 22 december 2010 (na 16 dagen)
Indiener Renske Leijten
Beantwoord door
Onderwerpen verzekeringen zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18597.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-892.html
 • Vraag 1
  Wat is uw definitie van «AWBZ-premie»? Is dat het bedrag dat door mensen wordt afgedragen of het bedrag dat overblijft na toepassing van een verdeelsleutel op de opbrengst van de gecombineerde heffing van de loonbelasting, inkomstenbelasting en de premie voor de volksverzekeringen? Wilt u uw antwoord toelichten?

  De AWBZ-premie is het bedrag dat mensen afdragen aan de Belastingdienst en dat wordt bepaald als premiepercentage maal grondslag minus heffingskortingen.
  Omdat bij de loon- en inkomensheffing sprake is van een gecombineerde heffing zonder expliciete onderverdeling naar het belastingdeel en het aandeel van de individuele premies, vindt de verdeling van de door de Belastingdienst geïnde gelden in eerste instantie plaats op basis van een geraamde verdeelsleutel. Volgens de in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen beschreven systematiek vindt uiteindelijk een nacalculatie plaats op basis van de feitelijke aangifte- en aanslag-informatie van de Belastingdienst en wordt de definitieve verdeelsleutel vastgesteld.

 • Vraag 2
  Op grond van welke wettelijke bepalingen mogen heffingskortingen in mindering worden gebracht op de door de bevolking afgedragen AWBZ-premie?

  De hoogte van de AWBZ-premie wordt bepaald in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001.
  Zo bepaalt artikel 9 van de Wet financiering Sociale Verzekeringen:
  Artikel 8.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bepaalt:

 • Vraag 3
  Kunt u een overzicht geven van de bedragen aan AWBZ-premie die jaarlijks, vanaf 1996, door de Nederlandse bevolking zijn afgedragen voordat verrekening t.b.v. de heffingskortingen heeft plaatsgevonden? Zo nee, kunt u dit overzicht dan geven inclusief de belastingvrije sommen en het arbeidskostenforfait?

  Elke burger in Nederland met een inkomen betaalt inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen. In het bedrag dat een individuele burger afdraagt aan de Belastingdienst – zoals dat volgt uit de aangifte Inkomstenbelasting – zijn alle heffingskortingen verrekend waar deze burger recht op heeft en een beroep op doet. De bedragen aan AWBZ-premies die de Belastingdienst ontvangt zijn dus de feitelijke AWBZ-premies. Of zoals in antwoord op vraag 1: de AWBZ-premie is het bedrag dat mensen afdragen en dat wordt bepaald als premiepercentage maal grondslag minus heffingskortingen.
  Op macroniveau kan worden berekend wat de uitkomst is van het AWBZ-premiepercentage maal de grondslag. In onderstaande tabel worden deze bedragen vanaf 2001 t/m 2010 weergegeven. Tevens kan op macroniveau het totale budgettaire beslag van de heffingskortingen (= derving belasting- en premieontvangsten) worden versleuteld over de premieontvangsten volksverzekeringen en de belastingontvangsten. In onderstaande tabel worden de heffingskortingenbedragen getoond die gerelateerd kunnen worden aan de AWBZ-premieontvangsten. Ten slotte wordt de bedragen met betrekking tot de Bijdrage In de Kosten van de Kortingen (BIKK) ten behoeve van het AWBZ-fonds getoond. De BIKK compenseert voor de gevolgen van de Belastingherziening 2001 voor de premies volksverzekeringen. Zie het antwoord op vraag 5 hierna.
  N.B. Vòòr 2001 bestonden er nog geen heffingskortingen en was er dus eveneens geen sprake van de BIKK. Er zijn geen tijdreeksgegevens over het budgettair beslag van belastingvrije sommen t/m 2000.
  Grondslag maal premiepercentage AWBZ
  19 467
  20 420
  25 789
  28 774
  29 005
  heffingskortingen mbt AWBZ-premies
  8 753
  9 331
  11 705
  13 483
  13 761
  BIKK AWBZ
  1 672
  2 369
  4 190
  5 409
  5 253
  Grondslag maal premiepercentage AWBZ
  27 614
  27 619
  28 788
  30 137
  30 713
  heffingskortingen mbt AWBZ-premies
  13 798
  13 824
  14 389
  14 775
  14 739
  BIKK AWBZ
  4 744
  4 495
  4 774
  4 896
  4 892

 • Vraag 4
  Kunt u onderstaande tabel aanvullen met de percentages van de AWBZ tot op heden en daar de bijbehorende bedragen aan toevoegen?1

  Hieronder staat de gevraagde informatie.
  loonbelasting
  37,42%
  35,11%
  39,45%
  41,54%
  42,33%
  45,35%
  44,73%
  41,57%
  premies
  62,58%
  64,89%
  60,55%
  58,46%
  57,67%
  54,65%
  55,27%
  58,43%

  AOW
  47,35%
  45,53%
  59,33%
  57,50%
  57,83%
  57,87%
  58,01%
  53,89%
  ANW
  6,02%
  5,61%
  5,18%
  5,10%
  4,57%
  4,58%
  4,55%
  4,24%
  AAW
  20,60%
  18,77%

  AWBZ
  26,03%
  30,09%
  35,49%
  37,40%
  37,60%
  37,55%
  37,44%
  41,87%
  inkomstenbelasting
  78,64%
  73,61%
  89,63%
  -3,28%
  49,24%
  -167,34%
  -97,16%
  -27,30%
  premies
  21,36%
  26,39%
  10,37%
  103,28%
  50,76%
  267,34%
  197,16%
  127,30%

  AOW
  42,85%
  40,62%
  28,73%
  71,85%
  67,14%
  58,92%
  58,88%
  54,94%
  ANW
  7,23%
  6,70%
  9,07%
  3,39%
  3,57%
  4,46%
  4,47%
  4,16%
  AAW
  18,64%
  16,75%

  AWBZ
  31,28%
  35,93%
  62,20%
  24,76%
  29,29%
  36,62%
  36,65%
  40,90%
  loonbelasting
  40,76%
  41,97%
  46,76%
  46,86%
  48,89%
  51,21%
  49,79%
  premies
  59,24%
  58,03%
  53,24%
  53,14%
  51,11%
  48,79%
  50,21%

  AOW
  51,93%
  51,73%
  53,23%
  54,56%
  54,33%
  54,60%
  53,75%
  ANW
  4,09%
  4,09%
  4,21%
  4,29%
  3,79%
  3,77%
  3,84%
  AAW

  AWBZ
  43,98%
  44,18%
  42,56%
  41,15%
  41,88%
  41,63%
  42,41%
  inkomstenbelasting
  -26,72%
  7,70%
  6,80%
  -40,69%
  -9,69%
  -8,81%
  -20,74%
  premies
  126,72%
  92,30%
  93,20%
  140,69%
  109,69%
  108,81%
  120,74%

  AOW
  52,88%
  52,60%
  54,07%
  55,65%
  55,44%
  59,51%
  47,59%
  ANW
  4,02%
  4,03%
  4,16%
  4,18%
  3,70%
  3,36%
  4,35%
  AAW

  AWBZ
  43,10%
  43,37%
  41,77%
  40,17%
  40,86%
  37,13%
  48,06%

 • Vraag 5
  Kent u de antwoorden van uw voorganger, waarin hij stelt dat het nooit de bedoeling is geweest dat de Bijdrage In de Kosten van de Kortingen (BIKK) het AWBZ-fonds zou compenseren voor de totale omvang van de heffingskortingen? Sluit u zich aan bij deze beantwoording? Zo ja, hoe moet de memorie van toelichting van de Aanpassingswet Wet Inkomstenbelasting 2001 in dit verband worden verstaan?2

  Het is altijd de doelstelling geweest dat de BIKK louter de premiederving zou opvangen die het gevolg is van de wijzigingen in de regelgeving die voortkwamen uit de belastingherziening 2001.
  De hoogte van de BIKK is vastgelegd in de Wet Financiering Sociale Verzekeringen. De BIKK voor 2001 is bepaald als het bedrag dat in 2001 gederfd werd door de belastingherziening.
  Dit blijkt duidelijk uit de memorie van toelichting van de aanpassingswet Inkomstenbelasting 2001, waarin onder 6 staat vermeld:
  De hoogte in latere jaren wordt (in artikel 15 via een formule bepaalt (BIKK t = (BIKK t-1 + A x K t-1) x K t / K t-1 ) . Daarmee wordt bereikt dat de BIKK stijgt als er meer heffingskortingen (K) komen of als het aandeel (A) van de AWBZ in de eerste schijf stijgt.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18597
Volledige titel: Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Financiën over AWBZ-premies (ingezonden 6 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-892
Volledige titel: Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Financiën over AWBZ-premies (ingezonden 6 december 2010).