Kamervraag 2010Z18447

Het feit dat agenten geen thermische (onder)kleding kunnen bestellen

Ingediend 3 december 2010
Beantwoord 24 december 2010 (na 21 dagen)
Indiener Ronald van Raak (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen openbare orde en veiligheid politie, brandweer en hulpdiensten
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z18447.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-935.html
1. Algemeen Dagblad, 2 december 2010: «Straatagent moet dikke muts zelf betalen».
2. Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1514. …
 • Vraag 1
  Is het waar dat politieagenten in verband met een bezuiniging in de meeste korpsen geen bontmutsen en themo(onder)kleding meer kunnen bestellen?1

  Agenten kunnen nog steeds bontmutsen en thermo (onder)kleding bestellen. Ik verwijs hierbij naar het antwoord dat mijn voorganger heeft gegeven op (grotendeels) identieke vragen van uw Kamer d.d. 18 januari 2010 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 1514). Er is niet op het kledingbudget voor agenten bezuinigd. Mijn voorganger heeft u toen gemeld dat de Raad van Korpschefs in 2009 besloten heeft dat dan wèl voorafgaande toestemming nodig is van het bevoegd gezag. Uit signalen uit het veld is vervolgens gebleken dat toepassing van deze procedure ten aanzien van thermo (onder)kleding in de praktijk niet altijd vlekkeloos verliep. Naar aanleiding daarvan heeft de portefeuillehouder Facilitair Management van de Raad van Korpschefs de VtS-PN recent verzocht maatregelen te nemen om een versnelde verstrekking van thermo (onder)kleding voor politiepersoneel mogelijk te maken. De VtS-PN heeft hierop de webwinkel inmiddels aangepast zodat de politieambtenaar (wederom) rechtstreeks thermo (onder)kleding kan bestellen. Voor de bontmuts blijft de «oude» procedure gehandhaafd. Men kan deze nog steeds bestellen, zij het niet rechtstreeks, doch via centrale inkoop door het eigen korps, na voorafgaande toestemming door de korpsleiding.

 • Vraag 2
  Wat is uw opvatting over het feit dat wijkagenten, fietsteams en hulpverleners worden zonder warm ondergoed de vrieskou in worden gestuurd?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het vorige kabinet dat de huidige regelingen op dit gebied voldoen?2

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u bereid deze bezuiniging op het kledingbudget ongedaan te maken en te verzekeren dat alle agenten die dat nodig hebben themo(onder)kleding krijgen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Bent u bereid contact op te nemen met de korpschefs en samen met hen afspraken te maken voor een snelle verstrekking van themo(onder)kleding?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z18447
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het feit dat agenten geen thermische (onder)kleding kunnen bestellen (ingezonden 3 december 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-935
Volledige titel: Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Veiligheid en Justitie over het feit dat agenten geen thermische (onder)kleding kunnen bestellen (ingezonden 3 december 2010).