Kamervraag 2010Z17287

Het opheffen van historische paden

Ingediend 22 november 2010
Beantwoord 9 december 2010 (na 17 dagen)
Indiener Ger Koopmans (CDA)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie recreatie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z17287.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-748.html
 • Vraag 1
  Is het waar dat het Waterschap Roer en Overmaas een beek in Vaals heeft laten meanderen waardoor een eeuwenoud voetpad verloren is gegaan? Is het waar dat hierover geen overleg is geweest met omwonenden?

  De provincie Limburg is het toezichthoudende orgaan op de waterschappen en de ruimtelijke ordening in hun regio.
  Voor inzicht in de gang van zaken rond deze situatie verzoek ik u uw vraag aan de provincie Limburg voor te leggen.

 • Vraag 2
  Deelt u de opvatting dat wandel-, voet- en kerkenpaden met historische betekenis zo veel mogelijk bewaard moeten worden? Zo nee, waarom niet? Is het kabinet bereid om in overleg te treden met de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om deze paden zo veel mogelijk te behouden?

  Ik deel de opvatting dat wandel- voet- en kerkenpaden met historische betekenis zo veel mogelijk bewaard moeten blijven. Voor een antwoord op het tweede deel van de vraag verwijs ik u graag naar het antwoord op vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het opheffen van historische paden in strijd is met het beleid van het kabinet om door middel van subsidieregelingen extra voetpaden aan te leggen?

  De beschikbare rijksmiddelen voor wandelpaden zijn onderdeel van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Het Rijk heeft geen aanvullende middelen beschikbaar.

 • Vraag 4
  Zijn er nog middelen beschikbaar voor de aanleg van wandelpaden? Zo ja, zouden deze middelen kunnen worden aangewend om ter plekke een zekere mate van herstel van het wandelpad mogelijk te maken?

  Zie antwoord vraag 3.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z17287
Volledige titel: Vragen van het lid Koopmans (CDA) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu over het opheffen van historische paden (ingezonden 22 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-748
Volledige titel: Vragen van het lid Koopmans (CDA) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu over het opheffen van historische paden (ingezonden 22 november 2010).