Kamervraag 2010Z15887

De vermeende schending van de ministerscode door de minister voor Immigratie en Asiel

Ingediend 4 november 2010
Beantwoord 5 november 2010 (na 1 dagen)
Indiener Ineke van Gent (GL)
Beantwoord door Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen bestuur rijksoverheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z15887.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-394.html
1. Trouw, «Leers schendt ministerscode», 3 november 2010.
2. NU.nl, «Leers schendt ministercode», 3 november 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht1 over de vermeende overtreding van de ministerscode door de minister voor Immigratie en Asiel door zijn zakelijke belangen in Bulgarije in een stichting onder te brengen waarover hij uiteindelijk zelf alle zeggenschap houdt?

  Het dagblad Trouw van 3 november jl. bevat hierover geen bericht. Ik ken het bericht op NU.nl van 3 november jl.

 • Vraag 2
  Gaat het hier om dezelfde zakelijke belangen als waarvoor de minister voor Immigratie en Asiel als burgemeester van Maastricht heeft moeten aftreden?

  De minister voor Immigratie en Asiel heeft het beheer van zijn vordering terzake ondergebracht in een stichting die wordt bestuurd door twee onafhankelijke deskundigen. Hij heeft mij hierover in hoofdlijnen geïnformeerd tijdens de kabinetsformatie. De onderscheiden verantwoordelijkheden zijn uiteengezet in de brief van mijn ambtsvoorganger van 20 december 2002 (Kamerstukken II 2001/02, 28 754, nr. 1) die ook hier van toepassing is. De wijze waarop de minister zijn zakelijke belangen op afstand heeft geplaatst voldoet aan hetgeen in deze brief is opgenomen. De minister neemt na overleg met de landsadvocaat enkele maatregelen die de afstand verder vergroten.

 • Vraag 3
  Hoe bent u door de minister voor Immigratie en Asiel betrokken bij de wijze waarop hij zijn zakelijke belangen op afstand heeft geplaatst? Was u op de hoogte van de aangegane constructie en hoe houdt u hierop toezicht? Blijft u er in gemoede bij dat dit de verantwoordelijkheid van de ministers zelf is?2

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Wat vindt u van de kwalificaties van de in dit bericht aangehaalde hoogleraren?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 5
  Hoe verhoudt zich juridisch gezien de wijze waarop de minister voor Immigratie en Asiel zijn zakelijke belangen op afstand heeft geplaatst tot de voorschriften uit de richtlijnen voor aantredende bewindspersonen? Vindt u ook niet dat met de door minister gekozen constructie materieel afbreuk wordt gedaan aan het beginsel dat bewindspersonen voor de duur van hun kabinetsdeelname hun invloed op de behartiging van hun zakelijke belangen moeten opgeven? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Welke maatregelen treft u om de richtlijnen voor aantredende bewindspersonen in dit geval te handhaven?

  Zie antwoord vraag 2.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z15887
Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de vermeende schending van de ministerscode door de minister voor Immigratie en Asiel (ingezonden 4 november 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-394
Volledige titel: Vragen van het lid Van Gent (GroenLinks) aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, over de vermeende schending van de ministerscode door de minister voor Immigratie en Asiel (ingezonden 4 november 2010).