Kamervraag 2010Z14125

Bewindvoerders die te weinig tijd hebben

Ingediend 5 oktober 2010
Indieners Hans Spekman (PvdA), Jeroen Recourt (PvdA)
Onderwerpen burgerlijk recht recht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z14125.html
1. Nederlands Dagblad , «De bewindvoerder maakt er een potje van», 2 oktober 2010.
 • Vraag 1
  Kent u het bericht «De bewindvoerder maakt er een potje van» uit het Nederlands Dagblad van 2 oktober 2010?1
 • Vraag 2
  Herkent u het beeld dat wordt opgeroepen dat bewindvoerders te weinig tijd hebben per cliënt? Zo ja, is het waar dat schuldenaren hierdoor nog meer schulden hebben gekregen? Kunt u dit kwantificeren?
 • Vraag 3
  Is er onderscheid tussen de norm tussen de bewindvoering op grond van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en beschermingsbewind? Zo ja, kunt u bij de beantwoording van deze vragen rekening houden met dit onderscheid?
 • Vraag 4
  Kunt u inzicht geven in het gemiddeld aantal zaken per bewindvoerder en de vergoeding per dossier? Is er een tijdsnorm waarbinnen een gemiddelde bewindvoering kan worden verricht?
 • Vraag 5
  Op welke wijze wordt de kwaliteit van het werk van de bewindvoerders gecontroleerd?
 • Vraag 6
  Wat zijn de sanctiemogelijkheden tegen bewindsvoerders die ondermaats presteren? Wordt er regelmatig gebruik gemaakt van deze eventuele sancties? Zo ja, hoe vaak? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 22 oktober 2010

  Hierbij bericht ik u dat de schriftelijke vragen van de leden Recourt en Spekman (beiden PvdA) over bewindsvoerders die te weinig tijd hebben (ingezonden 5 oktober 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z14125
Volledige titel: Vragen van het leden Recourt en Spekman (beiden PvdA) aan de minister van Justitie over bewindsvoerders die te weinig tijd hebben (ingezonden 5 oktober 2010).