Kamervraag 2010Z13161

Bezuinigingen in het volwassenenonderwijs

Ingediend 20 september 2010
Beantwoord 13 oktober 2010 (na 23 dagen)
Indiener Metin Çelik (PvdA)
Beantwoord door Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
Onderwerpen onderwijs en wetenschap overige vormen van onderwijs
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z13161.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20102011-213.html
1. Trouw «Drop-outs dupe van bezuinigingen volwassenenonderwijs», 15 september 2010 en Nu.nl, 15 september 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van de berichten over de bezuinigingen in het volwassenenonderwijs?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat vindt u van de bezuinigingen die gemeenten in twee jaar tijd hebben doorgevoerd met halvering van het budget als gevolg?

  Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 1 van het van het lid Van der Ham (D66), ingezonden 16 september 2010 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 211).

 • Vraag 3
  Welke geldstromen voor het volwasseneneducatie komen direct uit de begroting van het Ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap?

  Het educatiedeel binnen het totale participatiebudget dat het rijk jaarlijks verdeelt onder alle gemeenten is afkomstig uit de begroting het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast ontvangen scholen voor voortgezet onderwijs bekostiging voor hun eigen leerlingen die bij een roc voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) volgen. Voor een nadere toelichting verwijs ik u naar mijn antwoorden op de vragen 1 en 2 van het lid Van der Ham (D66).

 • Vraag 4
  Kunt u in kaart brengen hoeveel leerlingen jaarlijks besluiten om alsnog een diploma te willen halen?

  In schooljaar 2008–2009 hebben 1126 vestigingen van scholen voor voortgezet onderwijs leerlingen ingeschreven onder «het Besluit samenwerking vo-bve» en in totaal voor 6774 leerlingen het onderwijs uitbesteed aan een roc. Sinds 2006 is sprake van een stijging van zowel het aantal vestigingen dat leerlingen inschrijft onder deze regeling, als het totaal aantal leerlingen.
  Volgens de gegevens die ik heb ontvangen van alle gemeenten met betrekking tot 2010 hebben zij in totaal voor 12 725 volwassenen vavo-trajecten bij roc’s ingekocht.

 • Vraag 5
  Indien u geen rol van betekenis speelt bij deze bezuinigingen, in hoeverre bent u bereid om uw bijdrage te leveren bij de onderhandelingen die thans lopen tussen de gemeenten en scholen?

  Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 7 van het lid Van der Ham (D66).

 • Vraag 6
  Hebt u kennisgenomen van het selectieve beleid dat sommige gemeenten al voeren en alleen nog willen betalen voor leerlingen die alsnog hun havo-diploma willen halen? Zo ja, vindt u dan de gevolgen voor het aantal jongeren dat geen startkwalificatie behaalt, aanvaardbaar?

  Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 3 van het lid Smits (SP), ingezonden 20 september (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010–2011, nr. 212).

 • Vraag 7
  Bent u bereid om dit tegenstrijdige beleid dat is ontstaan door de forse bezuinigingen tegen te gaan? Zo ja, welke prikkels biedt u aan scholen om alle drop-outs alsnog een tweede kans te geven?

  Ik verwijs u naar mijn antwoord op vraag 7 van het lid Van der Ham (D66).


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z13161
Volledige titel: Vragen van het lid Çelik (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur over de bezuinigingen in het volwassenenonderwijs (ingezonden 20 september 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20102011-213
Volledige titel: Vragen van het lid Çelik (PvdA) aan de minister van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur over de bezuinigingen in het volwassenenonderwijs (ingezonden 20 september 2010).