Kamervraag 2010Z10757

De grootschalige ontslagen bij MSD/Organon te Oss

Ingediend 9 juli 2010
Beantwoord 29 juli 2010 (na 20 dagen)
Indieners Hans Spekman (PvdA), Mariëtte Hamer (PvdA)
Beantwoord door Maria van der Hoeven (minister economische zaken) (CDA)
Onderwerpen ontslag werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10757.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2931.html
1. http://www.depers.nl/economie/493443/Massaontslag-bij-MSD-in-Oss.html
2. UWV: Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Massaontslag bij MSD in Oss»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat zo’n grootschalig verlies van werkgelegenheid in deze regio bijzonder zorgwekkend is en dat snel handelen noodzakelijk is om de schade te beperken? Zo nee, waarom niet?

  Ja. Daarom is het ook goed dat, zoals in de brief van 15 juli jl., die ik, mede namens de minister van SZW, aan uw Kamer heb gestuurd, is aangegeven, overleg plaatsvindt tussen veel partijen – inclusief de overheid – om de werkgelegenheid en kennis zoveel mogelijk te behouden.

 • Vraag 3
  Wat gaat er op korte termijn gebeuren om ervoor te zorgen dat de mensen die vandaag hun baan verliezen, zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen?

  Op dit moment is nog niet duidelijk voor welke medewerkers boventalligheid ontstaat. Zoals in de brief aan uw Kamer van 15 juli jl. in nader detail is aangegeven, vindt tussen veel partijen overleg plaats om de werkgelegenheid en kennis zoveel mogelijk te behouden. Hiertoe zijn twee werkgroepen in het leven geroepen, zoals weergegeven in mijn antwoord op vraag 1 (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2929). Actieve inzet van het instrumentarium zal het kabinet daarbij nadrukkelijk meenemen.

 • Vraag 4
  Wordt door het UWV2 geanticipeerd op een grote toename van (hoogopgeleide) werkzoekenden in de betreffende regio?

  Het UWV is reeds nauw betrokken, via de vestiging in Oss en het mobiliteitscentrum in Den Bosch, bij voorbereidende gesprekken. Inzicht in over welke medewerkers het gaat is noodzakelijk om acties richting arbeidsmarkt te ontwikkelen. MSD heeft aangegeven dat de benodigde informatie over de werknemers zal worden opgesteld ten behoeve van dienstverlening door UWV en overige (private) partijen. MSD zoekt de samenwerking met private en publieke partijen. Het UWV zoekt daarbij pro-actief de samenwerking op met gemeenten en andere partijen en denkt mee over mogelijke alternatieven.

 • Vraag 5
  Is het kabinet bereid om spoedig in contact te treden met de gemeente Oss om te kijken wat samen gedaan kan worden om deze klap op te vangen?

  Zie mijn antwoord op vraag 1, (Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009–2010, nr. 2929), aangaande de instelling van twee werkgroepen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10757
Volledige titel: Vragen van de leden Hamer en Spekman (beiden PvdA) aan de ministers van Economische en van Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de grootschalige ontslagen bij MSD/Organon te Oss (ingezonden 9 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2931
Volledige titel: Vragen van de leden Hamer en Spekman (beiden PvdA) aan de ministers van Economische en van Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de grootschalige ontslagen bij MSD/Organon te Oss (ingezonden 9 juli 2010).