Kamervraag 2010Z10653

Subsidieverstrekking aan een ultra-islamitische en anti-Westerse organisatie

Ingediend 8 juli 2010
Beantwoord 25 augustus 2010 (na 48 dagen)
Indieners Johan Driessen (PVV), Geert Wilders (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen cultuur en recreatie openbare orde en veiligheid religie terrorisme
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10653.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3164.html
1. De Telegraaf, 6 juli 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Ophef over subsidie aan Ar Rayaan»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat een islamitische organisatie, die claimt dat polygamie ook in het Westen een goed idee is omdat er door het grote aantal homo's een vrouwenoverschot is, niets begrepen heeft van twee van onze belangrijkste Westerse kernbeginselen, te weten de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en de gelijkwaardigheid van homo's en hetero's? Zo nee, waarom niet?

  Ja.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat het van de gekke is dat kinderen op school lastig worden gevallen met lessen over de islamitische ideologie, georganiseerd door deze anti-Westerse club?

  In Nederland mogen mensen afwijkende opvattingen hebben en uitdragen, maar de vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Dat geldt ook voor het onderwijs. Het is op zich een goede zaak als scholen kinderen laten kennismaken met verschillende levensbeschouwingen. Er zijn echter grenzen aan wat op een school mag worden uitgedragen. De wettelijke grenzen zoals die bijvoorbeeld in het strafrecht zijn gegeven ter zake van discriminatie en belediging, moeten in acht worden genomen. Een andere grens ligt in de onderwijswetten.
  Scholen voor basis- en voortgezet onderwijs hebben de wettelijke opdracht burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Deze opdracht betekent onder meer dat het onderwijs er mede op gericht is dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten, zoals ook neergelegd in de kerndoelen. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en non-discriminatie maken deel uit van het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat het onbegrijpelijk is dat de gemeente Nijmegen subsidie verstrekt aan een ultra-islamitische en anti-Westerse organisatie? Zo nee, waarom niet?

  Decentrale overheden zijn vrij om – binnen de grenzen van de wet – zelf hun subsidiebeleid te bepalen. De gemeenteraad van Nijmegen heeft op 5 juli 2010 vragen gesteld over de subsidie aan het college. Het college heeft vervolgens een gesprek gevoerd met de Stichting Ar Rayaan. Conform de procedure is dit in de gemeenteraad besproken en is daar verantwoording afgelegd. De gemeente Nijmegen heeft de subsidie inmiddels stopgezet.

 • Vraag 5
  Bent u bereid er bij de gemeente Nijmegen op aan te dringen de verleende subsidie onmiddellijk terug te vorderen? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Deelt u de mening dat nu de linkse gemeente Nijmegen subsidie verstrekt aan een ultra-islamitische en anti-Westerse organisatie, het stadsbestuur van Nijmegen beschouwd kan worden als een sharia-socialistisch bolwerk? Zo nee, waarom niet?

  Nee, voor de in deze kwalificatie geïmpliceerde beschuldiging bestaat geen grond.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10653
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Driessen (beiden PVV) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over subsidieverstrekking aan een ultra-islamitische en anti-Westerse organisatie (ingezonden 8 juli 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3164
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Driessen (beiden PVV) aan de ministers voor Wonen, Wijken en Integratie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Onderwijs Cultuur en Wetenschap over subsidieverstrekking aan een ultra-islamitische en anti-Westerse organisatie (ingezonden 8 juli 2010).