Kamervraag 2010Z10229

De gevolgen van nachtelijke recreatie voor wild

Ingediend 30 juni 2010
Indiener Marianne Thieme (PvdD)
Onderwerpen natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10229.html
1. AGD.nl, 29 juni 2010
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Wild steeds meer slachtoffer droppings»?1
 • Vraag 2
  Kunt u inzicht geven in het aantal en soort activiteiten dat in het donker op de Veluwe plaatsvindt?
 • Vraag 3
  Is er toezicht op de mate van verstoring van de nachtrust op de Veluwe? Zo ja, door wie en welke normen worden hiervoor gehanteerd? Zo nee, acht u dat niet wenselijk gezien de toenemende recreatiedruk?
 • Vraag 4
  In welke mate spelen nachtelijke afschotactiviteiten een rol bij verstoringen van de nachtrust en de verkeersveiligheid?
 • Vraag 5
  Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat nachtelijke recreatie wildaanrijdingen tot gevolg heeft? Zo ja, ziet u mogelijkheden om de controle en handhaving op deze vormen van recreatie te verscherpen?
 • Vraag 6
  Ziet u er heil in om de delen van de Veluwe waar wild vrij kan rondlopen te sluiten voor alle vormen van nachtelijke recreatie, in verband met verkeersveiligheid en dierenwelzijn? Zo ja, op welke wijze en termijn? Zo nee, waarom niet?
 • Mededeling - 9 juli 2010

  De door het lid Thieme (PvdD) gestelde vragen over de gevolgen van nachtelijke recreatie voor wild (ingezonden 30 juni 2010) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden is dat voor de beantwoording van een aantal van de gestelde vragen specifieke informatie verkregen moet worden van verschillende terreinbeherende, vergunningverlenende en handhavende organisaties. Dit vergt meer tijd. Ik verzoek u daarom om uitstel. U zult de antwoorden op de vragen zo spoedig mogelijk ontvangen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10229
Volledige titel: Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van nachtelijke recreatie voor wild (ingezonden 30 juni 2010).