Kamervraag 2010Z10055

Het bericht dat de helft van de Marokkaanse jeugd een misdrijf heeft gepleegd

Ingediend 29 juni 2010
Beantwoord 17 augustus 2010 (na 49 dagen)
Indieners Geert Wilders (PVV), Sietse Fritsma (PVV)
Beantwoord door
Onderwerpen criminaliteit openbare orde en veiligheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z10055.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-3099.html
1. De Telegraaf, 25 juni 2010
 • Vraag 1
  Heeft u kennisgenomen van het bericht «Helft Marokkaanse jeugd pleegde misdrijf?»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Deelt u de mening dat het feit dat de helft van de Marokkaanse jeugd voor zijn 22e jaar een misdrijf heeft gepleegd onacceptabel is?

  Vanzelfsprekend dient tege misdrijven te worden opgetreden. Wij wijzen op de aanpak die dit kabinet de afgelopen jaren heeft gevolgd, waarvan de persoonsgerichte aanpak via met name de Veiligheidshuizen en het onderscheid tussen hinderlijke, overlastgevende, en criminele jongeren kernelementen zijn. Het zojuist in de Eerste kamer aangenomen wetsvoorstel maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast zal het instrumentarium voor de aanpak van ernstige overlast verder uitbreiden. Vanwege de grote oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren heeft het kabinet in januari 2009 in de brief «Grenzen stellen, perspectief bieden» (Kamerstuk 31 268, nr. 13) aangegeven welk aanvullend beleid tot stand is gekomen.
  Wat betreft de inzet van een straatterreureenheid verwijs ik u naar onze reactie op de motie die de heer Fritsma over dit onderwerp heeft ingediend tijdens het spoeddebat van 24 juni 2010 over de situatie in Culemborg. Ik merk tot slot nog op dat de cijfers uit de door u aangehaalde berichtgeving voortkomen uit een onderzoek waarin jongeren tot 2006 werden gevolgd, waardoor uit dit onderzoek geen conclusies kunnen worden getrokken over de huidige situatie en het na 2006 gevoerde beleid.

 • Vraag 3
  Bent u met deze cijfers in de hand eindelijk bereid het Marokkaanse tuig dat misdrijven pleegt ongenadig hard aan te pakken?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 4
  Bent u bereid een nationale straatterreureenheid in het leven te roepen en snelrecht toe te passen zodat daders snel achter de tralies verdwijnen, de straffen te verhogen en ervoor te zorgen dat het mogelijk wordt dat daders na het uitzitten van hun straf worden gedenaturaliseerd en uitgezet naar Marokko zodat ze de straten van Rabat en Casablanca onveilig kunnen maken in plaats van Nederlandse steden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 29 juli 2010

  Hierbij bericht ik u, mede namens de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, dat de schriftelijke vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) over het bericht dat de helft van de Marokkaanse jeugd een misdrijf heeft gepleegd (ingezonden 29 juni 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is, Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z10055
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de helft van de Marokkaanse jeugd een misdrijf heeft gepleegd (ingezonden 29 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-3099
Volledige titel: Vragen van de leden Wilders en Fritsma (beiden PVV) aan de ministers van Justitie en voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de helft van de Marokkaanse jeugd een misdrijf heeft gepleegd (ingezonden 29 juni 2010).