Kamervraag 2010Z09650

Het toezicht op particuliere jeugdzorginstellingen zoals Salida crisisopvang

Ingediend 22 juni 2010
Beantwoord 13 juli 2010 (na 21 dagen)
Indiener Nine Kooiman
Beantwoord door André Rouvoet (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
Onderwerpen jongeren zorg en gezondheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09650.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2924.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de wantoestanden bij jongerencrisisopvang Salida?1

  Ja, ik ben bekend met de berichtgeving in TC Tubantia over de wantoestanden bij Salida.

 • Vraag 2
  Kunt u aangeven in hoeverre jongeren en/of ouders de dupe zijn van de wantoestanden in en sluiting van jongerencrisisopvang Salida?

  De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in de afgelopen jaren diverse malen (onaangekondigd) toezicht uitgeoefend bij Salida. De Inspectie jeugdzorg is hierbij nauw betrokken geweest. Ondanks de verbeteringen die Salida zelf heeft doorgevoerd, bleven er zorgen aanwezig over de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de jongeren bij Salida. Op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en in samenspraak met de Inspectie jeugdzorg, zijn de meeste jongeren de afgelopen maanden weggehaald uit de instelling. Vóór het moment van sluiting bevonden zich nog vier jongeren bij Salida. Deze jongeren zijn ook overgeplaatst naar een andere instelling.

 • Vraag 3
  Hoeveel particuliere jeugdzorginstellingen telt Nederland?23

  Het is niet bekend hoeveel particuliere jeugdzorginstellingen Nederland telt. Deze instellingen vallen niet onder de Wet op de jeugdzorg en het toezicht van de Inspectie jeugdzorg.

 • Vraag 4
  Bent u bereid deze particuliere jeugdzorginstellingen onder toezicht te laten vallen van de Inspectie Jeugdzorg? Zo nee, waarom niet?

  Op 26 maart 2010 heb ik de provincies per brief verzocht geen gebruik meer te maken van particuliere aanbieders die niet voldoen aan de kwaliteitseisen uit de Wet op de jeugdzorg en het protocol Nieuwe Zorgaanbieders. Dit verzoek heb ik op 7 juni herhaald en tevens aan provincies gevraagd mij voor 1 oktober van dit jaar te informeren over de door hen genomen maatregelen om dit type aanbod te beëindigen. Als ik de reacties van de provincies heb ontvangen, zal ik mij beraden over eventuele vervolgacties.

 • Vraag 5
  Hoe wordt gecontroleerd of alle particuliere jeugdzorginstanties voldoen aan de eisen van de Wet op de jeugdzorg en het protocol «Nieuwe aanbieders»?

  Zie antwoord op vraag 4.

 • Vraag 6
  Houden alle provincies zich nu aan de afspraak dat jongeren met een jeugdzorgindicatie niet meer geplaatst mogen worden in een particuliere instelling die niet voldoet aan de eisen in de Wet op de jeugdzorg en het protocol «Nieuwe aanbieders»? Zo nee, wat gaat u doen om dit te verbeteren?

  Zie antwoord op vraag 4.

 • Vraag 7
  Bent u bereid om ervoor te zorgen dat een persoonsgebonden budget (geïndiceerd door Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)) niet meer ingezet kan worden voor een plek in een particuliere instelling die niet voldoet aan de eisen in de Wet op de jeugdzorg en het protocol «Nieuwe aanbieders»? Zo nee, waarom niet?

  Conform het principe van het PGB staat het een budgethouder vrij om de zorg te betrekken bij de aanbieder van zijn keuze. Daarbij geldt echter wél de voorwaarde zoals de Regeling Persoonsgebonden budget AWBZ die stelt, namelijk dat de budgethouder verplicht is om kwalitatief verantwoorde zorg in te kopen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09650
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het toezicht op particuliere jeugdzorginstellingen zoals Salida crisisopvang (ingezonden 22 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2924
Volledige titel: Vragen van het lid Kooiman (SP) aan de minister voor Jeugd en Gezin over het toezicht op particuliere jeugdzorginstellingen zoals Salida crisisopvang (ingezonden 22 juni 2010).